No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

11

Την Δευ­τέ­ρα 12 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018, κλι­μά­κιο της «Ο­μά­δος Ερ­γα­σί­ας για τον Α­πο­κρυ­φι­σμό και την "Νέ­α Ε­πο­χή"» της «Πα­νελ­λή­νιας Έ­νω­σης Γο­νέ­ων για την Προ­στα­σί­α του Ελ­λη­νορ­θο­δό­ξου Πο­λι­τι­σμού, της Οι­κο­γέ­νειας και του Α­τό­μου» (Π.Ε.Γ.) συμ­με­τεί­χε στο Αν­τι­αι­ρε­τι­κό Σε­μι­νά­ριο του Μα­κε­δο­νι­κού Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου, στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

Το πρό­γραμ­μα πε­ρι­ε­λάμ­βα­νε την θε­μα­το­λο­γί­α: «Ρε­φλε­ξο­λο­γί­α - Ι­ρι­δο­λο­γί­α - Βι­ο­συν­το­νι­σμός» η δε πρό­σκλη­ση ε­νη­μέ­ρω­νε το κοι­νό ό­τι:

«Η ψευ­το­ϊ­α­τρι­κή της Νέ­ας Ε­πο­χής εί­ναι η ε­πι­στρο­φή του μά­γου-για­τρού και του κομ­πο­γι­αν­νι­τι­σμού με ο­λέ­θρι­ες συ­νέ­πει­ες για την ψυ­χή και το σώ­μα.

Ο α­πο­κρυ­φι­σμός υ­πο­κρύ­πτε­ται σ' αυ­τές τις πρα­κτι­κές, που εί­ναι α­συμ­βί­βα­στες με την Ορ­θό­δο­ξη Πί­στη.

Η γνώ­ση της α­πει­λής αυ­τής θα μας προ­φυ­λά­ξει α­πό κά­θε κίν­δυ­νο ψυ­χής και σώ­μα­τος».

Η εκ­δή­λω­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και κα­τά γε­νι­κή ο­μο­λο­γί­α η κά­λυ­ψη της θε­μα­το­λο­γί­ας υ­πήρ­ξε εν­δι­α­φέ­ρου­σα και κα­τα­το­πι­στι­κή.

Την εκ­δή­λω­ση α­πε­τέ­λε­σαν τρεις ει­ση­γή­σεις, των 20 λε­πτών ε­κά­στη, με ι­σά­ριθ­μους ει­ση­γη­τές.

Την ει­σή­γη­ση με θέ­μα «Ρε­φλε­ξο­λο­γί­α» πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο κ. Νι­κό­λα­ος Μη­λι­ώ­νης, Προ­γραμ­μα­τι­στής, ε­νώ την ει­σή­γη­ση με θέ­μα «Ι­ρι­δο­λο­γί­α» πραγ­μα­το­ποί­η­σε η κ. Άν­να Κυ­ρια­ζή, Θε­ο­λό­γος. Τέ­λος, την τρί­τη ει­σή­γη­ση με θέ­μα «Βι­ο­συν­το­νι­σμός» πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο κ. Ι­ω­άν­νης Μη­λι­ώ­νης, Συν­τα­ξι­ού­χος Εκ­παι­δευ­τι­κός.

Η ο­μά­δα των τρι­ών ει­ση­γη­τών, τα­ξί­δε­ψε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη για να κα­λύ­ψει την εκ­δή­λω­ση του Αν­τι­αι­ρε­τι­κού Σε­μι­να­ρί­ου του Μα­κε­δο­νι­κού Πα­ρα­τη­ρη­τη­ρί­ου.

Pin It

footer1

  • Τρίτη
    16 Ιουλίου

    Αθηνογένους, Φαύστου και Αντιόχου μαρτύρων