No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

001

Το Σάβ­βα­το, 3 Φε­βρου­α­ρί­ου 2018, ο Ι­ε­ρός Να­ός Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής, του ο­μω­νύ­μου Δή­μου, σε συ­νερ­γα­σί­α με την Πα­νελ­λή­νια Έ­νω­ση Γο­νέ­ων για την Προ­στα­σί­α του Ελ­λη­νορ­θο­δό­ξου Πο­λι­τι­σμού, της Οι­κο­γε­νεί­ας και του Α­τό­μου (Π.Ε.Γ.) πραγ­μα­το­ποί­η­σαν Αν­τι­αι­ρε­τι­κή Η­με­ρί­δα, με τί­τλο: «Ό­που υ­πάρ­χουν ά­γιοι, δεν υ­πάρ­χουν αι­ρε­τι­κοί», τί­τλος που ε­λή­φθη α­πό τη σχε­τι­κή ρή­ση του α­γί­ου Γρη­γο­ρί­ου Νύσ­σης.

Η Η­με­ρί­δα ξε­κί­νη­σε το πρω­ί στις 7.00 , ως εί­θι­σται, με Θεί­α Λει­τουρ­γί­α και στη συ­νέ­χεια, στο Αρ­χον­τα­ρί­κι του Ι­ε­ρού Να­ού Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε μι­κρή δε­ξί­ω­ση.

Στις 10 π.μ. α­κο­λού­θη­σαν οι ει­ση­γή­σεις με ο­μι­λη­τές τους: Πα­νοσ. Αρ­χι­μαν­δρί­τη Χρυ­σό­στο­μο Μα­ϊ­δώ­νη, Πρό­ε­δρο του Πνευ­μα­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Π.Ε.Γ. και Αι­δε­σι­μολ. π. Αν­δρέ­α Γκα­τζέλ­λη, Εν­τε­ταλ­μέ­νο της Ι­ε­ράς Μη­τρο­πό­λε­ως Λε­με­σού.

Η προ­σέ­λευ­ση υ­πήρ­ξε εν­τυ­πω­σια­κή κα­θώς η Η­με­ρί­δα εί­χε ε­ξαγ­γελ­θεί με α­φί­σες, αλ­λά και δι­α­δι­κτυα­κά και υ­πήρ­ξε α­νοι­κτή προς το κοι­νό εν αν­τι­θέ­σει με πα­λαι­ό­τε­ρες Η­με­ρί­δες, που α­πευ­θύ­νον­ταν α­πο­κλει­στι­κά στα μέ­λη της Έ­νω­σης.

Στην εκ­δή­λω­ση πα­ρευ­ρέ­θη­σαν πλην των με­λών των τεσ­σά­ρων Ο­μά­δων Ερ­γα­σί­ας της Π.Ε.Γ., πολ­λά μέ­λη και συ­νερ­γά­τες, ό­πως ε­πί­σης και ευ­λα­βείς χρι­στια­νοί α­πό ό­λο το λε­κα­νο­πέ­διο.

Τέ­λος, πέ­ραν των δύ­ο ο­μι­λη­τών, πα­ρέ­στη­σαν ο ε­πί­τι­μος Πρό­ε­δρος του Πνευ­μα­τι­κού Συμ­βου­λί­ου της Π.Ε.Γ., Αι­δε­σι­μολ. π. Κυ­ρια­κός Τσου­ρός και ο εκ­πρό­σω­πος της Ε­νο­ρί­ας της Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής, Αι­δε­σι­μολ. π. Ι­ω­άν­νης Φω­τό­που­λος, οι ο­ποί­οι α­πηύ­θυ­ναν στην ο­μή­γυ­ρη μι­κρό χαι­ρε­τι­σμό.

Pin It

footer1

  • Τρίτη
    16 Ιουλίου

    Αθηνογένους, Φαύστου και Αντιόχου μαρτύρων