No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

39
Από τα φοιτητικά χρόνια στη Γερμανία. Πρώτος εξ αριστερών ο μακαριστός Κώστας Γρηγοριάδης. Τρίτη, η Πρεσβυτέρα Αντωνία με τον π. Αντώνιο, εξ αριστερών της, προ της χειροτονίας του.

Α­νή­με­ρα, Με­γά­λη Πα­ρα­σκευ­ή, έ­φυ­γε α­πό κον­τά μας ο Φί­λος και Κα­θη­γη­τής μας Κων­σταν­τί­νος Γρη­γο­ριά­δης.

Ο κ. Κώ­στας, ό­πως ή­ταν γνω­στός στους πα­λαι­ό­τε­ρους α­πό ε­μάς, υ­πήρ­ξε στε­νός φί­λος του μα­κα­ρι­στού π. Αν­τω­νί­ου Α­λε­βι­ζο­πού­λου και της Πρε­σβυ­τέ­ρας Αν­τω­νί­ας α­πό τα με­τα­πτυ­χια­κά τους α­κό­μη χρό­νια στη Γερ­μα­νί­α τη δε­κα­ε­τί­α του '­60.

Ο ε­κλι­πών υ­πήρ­ξε α­ξι­ό­λο­γος και πο­λυ­γρα­φό­τα­τος θε­ο­λό­γος, ε­νί­σχυ­ε δε την προ­σπά­θεια της Ε­νώ­σε­ώς μας και με την συμ­με­το­χή του στο «Σε­μι­νά­ριο Οι­κο­δο­μής στην Ορ­θο­δο­ξί­α» τις Κυ­ρια­κές, ε­πί σει­ρά ε­τών, μέ­χρις ό­του οι δυ­νά­μεις του δεν το ε­πέ­τρε­παν πλέ­ον κα­τά τα τε­λευ­ταί­α έ­τη.

Η ε­ξό­διος α­κο­λου­θί­α θα τε­λε­στεί την Τε­τάρ­τη, 11η τρέ­χον­τος, στο ε­νο­ρια­κό κοι­μη­τή­ριο της Α­γί­ας Πα­ρα­σκευ­ής Νέ­ας Πεν­τέ­λης στις 3.00 μ.μ.

Pin It

footer1

  • Τρίτη
    16 Ιουλίου

    Αθηνογένους, Φαύστου και Αντιόχου μαρτύρων