No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

6 Ιουνίου

Ἱλαρίωνος Ὁσίου τοῦ Nέου Κων/πολη 845 κατά Εἰκονομαχίας

Ρωμ. δ΄ 13-25 • Ματθ. ζ΄ 21-23

 

0606

Ὁ Ὅ­σι­ος Ἱ­λα­ρί­ων(845) ὁ Νέ­ος, Ἡ­γού­με­νος τῆς Μο­νῆς τῶν Δαλ­μά­των ἀν­τι­στά­θη­κε στόν δι­ω­γμό ἐ­ναν­τί­ον τῶν Ἁ­γί­ων Εἰ­κό­νων ἀ­πό τόν Λέ­ον­τα Ε΄ τόν Ἀρ­μέ­νι­ο(813-820). Κλη­θείς στά ἀ­νά­κτο­ρα ὁ Ὅ­σι­ος, ἔ­λεγ­ξε σφο­δρῶς τόν βα­σι­λέ­α γι­ά τήν ἀ­σε­βῆ συμ­πε­ρι­φο­ρά του ἔ­ναν­τιτῶν εἰ­κό­νων, ἡ ὁ­ποί­α, τήν μέν Ἐκ­κλη­σί­α ἀ­δι­κοῦ­σε, τό δέ κρά­τος χω­ρίς αἰ­τί­α ἐ­τά­ρασ­σε. Τό­σο ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας, ὅ­σο καί ὁ εἰ­κο­νο­μά­χος Πα­τρι­άρ­χης Θε­ό­δο­τος Α΄ ὁ Κασ­σι­τε­ρᾶς (815 -821), μά­ται­α προ­σπά­θη­σαν νά τόν πεί­σουν. Ὁ Ὅ­σι­ος συ­νε­λή­φθη, φυ­λα­κί­σθη­κε καί ἐ­ξο­ρί­σθη­κε, κατ’ ἀρ­χάς μέν στή Μο­νή τοῦ Φο­νέ­ως, στή συ­νέ­χει­α δέ στή Μο­νή τοῦ Κυ­κλο­βί­ου, ὅ­που πα­ρέ­μει­νε ἐ­πί δύ­ο ἔ­τη. Ἐ­πει­δή ἐ­ξα­κο­λου­θοῦ­σε νά ἐμ­μέ­νει στήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη του, με­τα­φέρ­θη­κε καί κλεί­σθη­κε στή φυ­λα­κή τῶν Νου­μέ­ρων, ἀ­πό ὅ­που, ἀ­φοῦ πολ­λές φο­ρές μα­στι­γώ­θη­κε καί ποι­κι­λό­τρο­πα κα­κο­ποι­ή­θη­κε, ἐ­ξο­ρί­σθη­κε στό φρού­ρι­ο τῶν Πο­τι­ό­λων. Τό 820 ὁ Ὅ­σι­ος Ἱ­λα­ρί­ων ἐ­λευ­θε­ρώ­θη­κε ἀ­πό τόν  Μι­χα­ήλ Β΄ Τραυ­λό. Τό 830, κα­τό­πιν δι­α­τα­γῆς τοῦ δι­α­δε­χθέν­τος τόν Μι­χα­ήλ εἰ­κο­νο­μά­χου αὐ­το­κρά­το­ρος Θε­ο­φί­λου, συ­νε­λή­φθη ἐκ νέ­ου καί ἀ­φοῦ ποι­κι­λό­τρο­πα δι­α­πομ­πεύ­θη­κε, ἐ­ξο­ρί­σθη­κε στή νῆ­σο Ἀ­φου­σί­α. Ἡ αὐ­το­κρά­τει­ρα Θε­ο­δώ­ρα ἐ­πα­νέ­φε­ρε τή γα­λή­νη στήν Ἐκ­κλη­σί­α, δι­ά τῆς ἀ­να­στη­λώ­σε­ως τῶν ἁ­γί­ων εἰ­κό­νων, καί ἀ­νε­κά­λε­σε ἀ­πό τήν ἐ­ξο­ρί­α ὅ­λους τούς Ὁ­μο­λο­γη­τές καί Ὁ­σί­ους Πα­τέ­ρες. Ἔτ­σι ὁ Ὅ­σι­ος Ἱ­λα­ρί­ων ἐ­πα­νῆλ­θε στή Μο­νή του καί, ἀ­φοῦ τήν δι­οί­κη­σε θε­ο­φι­λῶς καί θε­α­ρέ­στως ἐ­πί τρί­α ἔ­τη, τό 845, κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη, σέ ἡ­λι­κί­α ἑ­βδο­μήν­τα ἐ­τῶν.

Pin It

footer1

  • Παρασκευή
    22 Μαρτίου

    Β' Χαιρετισμοί,
    Βασιλείου ιερομάρτυρος, Καλλινίκης και Βασιλίσσης μαρτύρων