No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

13 Ιουνίου

Ἀ­κυ­λί­νης Μάρ­τυ­ρος Λί­βα­νος 239

Ἀν­τι­πά­τρου Ἐ­πι­σκό­που Βό­στρων 5ος κα­τά Μο­νο­φυ­σι­τῶν, Ὠ­ρι­γε­νι­στῶν καί Ἀ­πο­λι­να­ρι­στῶν

Ρωμ. η΄ 8-14 • Ματθ. ι΄ 16-22

 

1306

 Ἅ­γιος Ἀν­τί­πα­τρος, Ἐ­πί­σκο­πος Βό­στρων ἔ­ζη­σε κα­τά τό δεύ­τε­ρο ἥ­μι­συ τοῦ 5ου αἰ­ώ­νος μ.Χ. Ἔ­χαι­ρε νω­ρίς τι­μῆς ὡς Πα­τέ­ρας τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας γιά τόν ἅ­γιο βί­ο του καί τήν πί­στη του στήν ὀρ­θή πί­στη καί δι­δα­σκα­λί­α. Συν­δε­ό­ταν διά πνευ­μα­τι­κῆς φι­λί­ας μέ τόν Ὅ­σιο Εὐ­θύ­μιο τόν Με­γά­λο († 437 μ.Χ.). Ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας Λέ­ων Α’ (457 – 474 μ.Χ.) συμ­βου­λεύ­θη­κε τόν Ἅ­γιο, τό 457 μ.Χ., πε­ρί τοῦ κύ­ρους τῆς ἐν Χαλ­κη­δό­νι Συ­νό­δου, ἀλ­λά ἡ ἀ­πάν­τη­ση δέν δι­α­σώ­θη­κε.

Ἀ­πό τό συγ­γρα­φι­κό του ἔρ­γο δι­α­σώ­θη­καν δύ­ο λό­γοι του στό­ν Εὐ­αγ­γε­λι­σμόν τῆς Θε­ο­τό­κου καί τό Γε­νέ­θλιον τοῦ Προ­δρό­μου καί ἀ­πο­σπά­σμα­τα συγ­γράμ­μα­τος κα­τά τῆς ὑ­πέρ τοῦ Ὠ­ρι­γέ­νους Ἀ­πο­λο­γί­ας τοῦ Εὐ­σε­βί­ου Και­σα­ρεί­ας.

Κα­τά τήν Ζ’ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο ἀ­νε­γνώ­σθη­σαν ἀ­πο­σπά­σμα­τα ἀ­πό τά κεί­με­νά του.

Ὁ Ὅ­σιος Ἀν­τί­πα­τρος ἐ­κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη.

Pin It

footer1

  • Παρασκευή
    22 Μαρτίου

    Β' Χαιρετισμοί,
    Βασιλείου ιερομάρτυρος, Καλλινίκης και Βασιλίσσης μαρτύρων