No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

16 Ιουλίου

Ἀ­θη­νο­γέ­νους Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυ­ρος Σε­βά­στεια 311

Ἀ­να­στα­σί­ου Ἐ­πι­σκό­που Θεσ­σα­λο­νί­κης 451 κα­τά Μο­νο­φυ­σι­τι­σμοῦ

Εὐ­ξι­θί­ου Ἐ­πι­σκό­που Θεσ­σα­λο­νί­κης 5ος κα­τά Μο­νο­φυ­σι­τι­σμοῦ

Α΄ Κορ. θ΄ 13-18 • Ματθ. ι­στ΄ 1-6

 

Ὁ Ἅ­γιος Ἀ­να­στά­σιος ὑ­πῆρ­ξε ἐ­πί­σκο­πος Θεσ­σα­λο­νί­κης τό 434. Πα­πι­κός Βι­κά­ριος, πού δι­α­δέ­χτη­κε τόν Ροῦ­φο. Ἦ­ταν ἕ­νας ἀ­πό τούς Πα­τέ­ρες τῆς Δ’ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου, πού ὅ­μως δέν πα­ρα­κο­λού­θη­σε αὐ­το­προ­σώ­πως, ἀλ­λά μέ ἀν­τι­πρό­σω­πο. Στό πρῶ­το μέ­ρος τῆς Συ­νό­δου ἀν­τι­πρό­σω­πός του ἦ­ταν ὁ Κυν­τίλ­λος, ἐ­πί­σκο­πος Ἡ­ρά­κλειας καί στό τρί­το ὁ πρε­σβύ­τε­ρος Ἀν­δρέ­ας. Πι­στεύ­ε­ται ὅ­τι πέ­θα­νε τό 451 καί τόν δι­α­δέ­χτη­κε ὁ Ἅ­γιος Εὐ­ξί­θιος, πού καί αὐ­τός ὑ­πῆρ­ξε ἕ­νας ἀ­πό τούς πα­τέ­ρες τῆς Δ’ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου.

 

Pin It

footer1

  • Παρασκευή
    22 Μαρτίου

    Β' Χαιρετισμοί,
    Βασιλείου ιερομάρτυρος, Καλλινίκης και Βασιλίσσης μαρτύρων