No result.

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

7 Ἁγία Βερονίκη, ἔζησε καί ἔδρασε γιά τήν χριστιανική πίστη στήν πόλη Πανεάδα. Ἀξιώθηκε μάλιστα νά συναντήσει τόν ἴδιο τόν Χριστό, ὁ ὁποῖος τήν θεράπευσε ἀπό τήν βασανιστική αἱμορραγία πού εἶχε. Γιά νά τιμήσει καί νά εὐχαριστήσει λοιπόν τόν Κύριο, ἔκανε ἕναν ἀνδριάντα τοῦ Χριστοῦ γιά νά τόν τιμοῦν καί προσκυνοῦν οἱ πιστοί.
Μετά ἔγινε μέλος τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καί ἀπεβίωσε σέ βαθιά γεράματα.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Εὑροῦσα τήν ἴασην, παρά Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, αὐτόν ἐθεράπευσας, δι’ ἐναρέτου ζωῆς, καί βίου σεμνότητος· ὅθεν τῆς οὐρανίου, μετασχοῦσα εὐκλείας, πρέσβευε τῷ Κυρίῳ, Βερονίκη Ἁγία, ὑπέρ τῶν εὐφημούντων, τά σά προτερήματα.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τῷ Χριστῷ προσέδραμες, θερμῇ τῇ πίστει, καί τυχοῦσα πάνσεμνε, τῆς θεραπείας παρ’ αὐτοῦ, δι’ ἀρετῆς κατηξίωσαι, ὦ Βερονίκη τῆς ἄνω λαμπρότητος.

Μεγαλυνάριον.
Χάριτος τυχοῦσα παρά Χριστοῦ, βίον Βερονίκη, ἐβιώσω θεοφιλῆ, οὗπερ ἐν ταῖς τρίβοις, ὀδήγει ταῖς λιταῖς σου, τούς τῇ θερμῇ πρεσβείᾳ σου καταφεύγοντας.

Pin It

footer1

  • Τετάρτη
    19 Δεκεμβρίου

    Βονιφατίου, Άρεως, Ευτυχίου και Θεσσαλονίκης μάρτ., Αγλαΐας της Ρωμαίας