DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

Πα­νελ­λή­νια Ἕ­νω­ση Γο­νέ­ων

γιά τήν Προ­στα­σί­α τοῦ Ἑλ­λη­νορ­θο­δό­ξου Πο­λι­τι­σμοῦ τῆς Οἰ­κο­γε­νε­ί­ας καί τοῦ Ἀ­τό­μου.

==================================================================

Ἱ­δρυ­τής: π. Ἀν­τώ­νιος Ἀ­λε­βι­ζό­που­λος (+)
Πρό­ε­δρος Πνευμ. Σ.: Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης,. - Πρό­ε­δρος Δ. Σ.: Κων­σταν­τῖ­νος Πα­πα­χρι­στο­δο­ύ­λου.
Με­σο­γεί­ων 429 (Τ.Θ. 60120), 153 10 Ἁ­γί­α Πα­ρα­σκευή, Τηλ.: 210 6396665,  F­ax: 210 6082219, www.ppu.gr

 

Ἁγία Παρασκευή, 10η Ἰανουαρίου 2018

 

Πρός τά μέλη τῆς Πανελληνίου Ἑνώσεως Γονέων

Ἀγαπητοί

ἐν Χριστῷ πατέρες καί ἀδελφοί,

Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε

Διά τῆς παρούσης θέλω νά ἐπικοινωνήσω μέ τά μέλη τῆς Π.Ε.Γ., μετά τήν Γενική Συνέλευση καί τήν ἐπιλογή μου στήν πολύ ὑπεύθυνη θέση τοῦ Προέδρου τοῦ Πνευματικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἑνώσεως μας.

Θέλω νά εὐχαριστήσω ἐν εὐγνωμοσύνη τόν π. Κυριακό πού μέ ἐπρότινε καί σᾶς πού συμφωνήσατε καί μέ ἐμπιστευθήκατε στήν διακονία αὐτή.

Ἠλιγγιᾶ ὁ νοῦς καί δειλιᾶ ἡ καρδία, καθώς ἀναλογίζομαι ὅτι διαδέχομαι σ’αὐτή τή θέση τόν μακαριστό καί ἀλησμόνητο π. Ἀντώνιο ἱδρυτή καί θεμελιωτή τῆς ἀντιαιρετικῆς πανορθοδόξου προσπάθειας καί τόν ἄξιο συνεχιστή του καί σεβαστό μας π. Κυριακό.

Βέβαια δέν εἶναι εὔκολο, ἀφ’ἐνός μέν διότι εἶμαι μακρυά, ἀφ’ἐτέρου ὅτι χρειάζεται πολύ ἐργασία γιά νά φθάσουμε στίς παλιές καλές δόξες!

Μέ προβληματίζει ἡ μείωση τῶν ἐνεργῶν καί μαχίμων μελῶν καθώς καί ἡ οἰκονομική δυσπραγία. Μέ ἐνθαρρύνει ὅμως τό «ἔνδοξο» παρελθόν καί τά ἱκανά καί ἔμπειρα στελέχη πού διαθέτει ἡ Ἕνωση μας.

Καί ἕνα ἱερό πεῖσμα ἔρχεται στά χείλη ὅλων μας:

Αὐτό τό ἔργο δέν πρέπει μέ τίποτα νά σταματήσει».

Κατ’ἀρχάς πιστεύω, ὅτι ἕνα τέτοιο ἔργο ἔχει τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τίς πρεσβεῖες τοῦ πατρός Ἀντωνίου. Ἄν δέ ἀναλάβουμε καί οἱ ἐπαμονείναντες τίς εὐθύνες μας καί καταφέρουμε τήν ἐνεργοποίηση ὅλων τῶν μελῶν, σίγουρα θά ἔχουμε ἀναστροφή τῆς πτωτικῆς πορείας.

Γιά νά μπορέσει νά συνεχισθεῖ αὐτή ἡ προσπάθεια, θά πρέπει νά στερεωθεῖ τό ὑπάρχον ἔργο μέ τήν στελέχωση καί καλή λειτουργία τοῦ γραφείου, τήν ἔκδοση τοῦ ΔΙΑΛΟΓΟΥ, τήν ἀνανέωση τῆς ἱστοσελίδος, τήν ἐπαναλειτουργία τοῦ Σεμιναρίου Πίστεως, τήν ὀργάνωση τοῦ Συμβουλευτικοῦ Σταθμοῦ.

Τό ἀντιαιρετικό ἔργο θά πρέπει νά ἀνοιχθεῖ, νά ὀργανωθοῦν ἀντιαιρετικά Σεμινάρια σέ κεντρικές ἐνορίες τῆς Ἀθήνας, γιά νά πλαισιωθεῖ μέ νέα στελέχη, πού αὐτό θά ἐπιφέρει καί οἰκονομική αὐτοδυναμία πρός ἐπιτέλεση τῶν σκοπῶν του.

Αὐτούς τούς προβληματισμούς θέτω ὑπ’ ὄψιν σας καί ζητῶ τήν συμπαράστασή σας καί τήν ἐνεργό συμμετοχή σας.

Παρακαλῶ νά ἔχω ἀγάπη σας καί τήν προσευχή σας.

Σᾶς χαιρετῶ καί σᾶς ἀσπάζομαι ὅλους.

Εὔχομαι ὁ Κύριος νά εὐλογήσει κατά τή νέα χρονιά ἐσᾶς καί τίς οἰκογένειες σας.

Μέ ἐκτίμηση καί εὐχές

υπογραφή

Ἀρχιμ. Χρυσόστομος Μαϊδώνης

 

Pin It

footer1

  • Σάββατο
    17 Απριλίου

    Σάββατο του Ακαθίστου,
    Συμεών Πέρσου, Ανδριανού, Αγαπητού