DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

22 Ιανουαρίου

Tιμοθέου Ἀποστόλου Ἐπισκόπου Ἐφέσου 96 κατά Καρναβαλιστῶν

Ἀναστασίου Πέρσου Ὁσιομάρτυρος 628 κατά Περσῶν Πυρολατρῶν

Β΄ Τιμ. α΄ 3-9 • Μάρκ. ιβ΄ 13-17 

 

22 1 2018 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣὉ Ἀ­πό­στο­λος Τι­μό­θε­ος ὑ­πῆρ­ξε ἐκ­πρό­σω­πος τοῦ Ἀ­πο­στό­λου Παύ­λου καί ἐ­νερ­γη­τι­κό ὄρ­γα­νο τῆς θεί­ας χά­ρι­τος στήν δι­α­ποί­μαν­ση τῶν Ἐκ­κλη­σι­ῶν, γιά τήν δι­όρ­θω­ση τῶν ἠ­θῶν καί τήν δι­α­φύ­λα­ξη τῆς κα­λῆς πα­ρα­θή­κης (Β΄ Τιμ. 1, 14).

Μί­α ἡ­μέ­ρα, κα­θώς οἱ εἰ­δω­λο­λά­τρες τῆς πό­λης ἑ­τοι­μά­ζον­ταν νά τε­λέ­σουν μιά ἀ­πό τίς ἄ­θλι­ες ἑ­ορ­τές τους, πού κα­τέ­λη­γαν σέ ὄρ­για καί φό­νους, ὁ Ἅ­γιος Τι­μό­θε­ος προ­σπά­θη­σε νά τούς λο­γι­κεύ­σει. Ἐ­κεῖ­νοι ὅ­μως, σάν θη­ρί­α ἀ­νή­με­ρα, ρί­χθη­καν πά­νω του καί τόν ξυ­λο­κό­πη­σαν. Οἱ μα­θη­τές του μό­λις κα­τά­φε­ραν νά τόν γλυ­τώ­σουν καί νά τόν με­τα­φέ­ρουν ἡ­μι­θα­νῆ σ’ ἕ­να γει­το­νι­κό ὕ­ψω­μα, ὅ­που με­τά ἀ­πό λί­γο πα­ρέ­δω­σε τήν ψυ­χή του στόν Κύ­ριο.

Τό σῶ­μα τοῦ ἁ­γί­ου Τι­μο­θέ­ου ἐν­τα­φι­ά­σθη­κε ὄ­χι μα­κριά ἀ­πό τόν τά­φο τοῦ ἁ­γί­ου Ἰ­ω­άν­νη καί πο­λύ ἀρ­γό­τε­ρα, τό 356, τά πο­λύ­τι­μα λεί­ψα­νά του με­τα­φέρ­θη­καν ἐν πομ­πῇ στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη ἀ­πό τόν ἅ­γιο Ἀρ­τέ­μιο [20 Ὀ­κτ.­], μα­ζί μέ ἐ­κεῖ­να τῶν εὐ­αγ­γε­λι­στῶν Ἄν­δρε­α καί Λου­κᾶ, γιά νά ἀ­πο­τε­θοῦν στόν Να­ό τῶν Ἁ­γίων Ἀ­πο­στό­λων. Ἐ­πι­τέ­λε­σαν ἐ­κεῖ πολ­λά θαύ­μα­τα, ἕ­ως ὅ­του τά ἅρ­πα­ξαν οἱ Λα­τί­νοι Σταυ­ρο­φό­ροι κα­τά τήν λε­η­λα­σί­α τῆς Πό­λης, τό 1204.

22 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ

 

 Ὁ ἔνδοξος μάρτυς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσιος κάποια μέρα καθώς πήγαινε νά προσευχηθεῖ στόν Ναό τῆς Ἁγίας Εὐ­φη­μίας, εἶδε μάγους νά ἐπιδίδονται σέ ζωροαστρικές τελετές. Τούς ἐπιτίμησε μέ αὐστηρότητα, λέγοντάς τους ὅτι, ὄντας περ­σικῆς καταγωγῆς καί γιός μάγου, εἶχε παλαιότερα ἐξα­πα­τηθεῖ καί ὁ ἴδιος ἀπό τίς μηχανεύσεις τῶν δαιμόνων καί ὅτι βρῆκε τό ἀληθινό φῶς καί ἔγινε χριστιανός. Τόν συνέ­λαβαν στρατιῶτες καί τόν ὁδήγησαν στό παλάτι τοῦ ἐπάρχου (μαρσαβανᾶ). Καθώς ὁ Ἀναστάσιος ἐπανέλαβε στόν ἔπαρχο τήν ὁμολογία τῆς πίστεώς του, καί παρέμενε ἀκλό­νη­τος καί ἀ­τά­ραχος στίς κολακεῖες καί στίς ἀπειλές, τόν ἔδεσαν μέ ἁλυ­σίδες καί τόν ἀνάγκασαν νά μεταφέρει πέτρες στό φρούριο. Κά­ποιοι Πέρσες τῆς περιοχῆς του, θεωρώντας ὅτι ἡ διαγωγή του ἦ­ταν ἐπονείδιστη γιά τό γένος τους, πῆγαν στήν φυλακή καί προσπάθησαν νά τόν πείσουν νά ἀρνηθεῖ τήν πίστη του. Ὁ ἅγιος χωρίς δισταγμό ἀπέκρουσε τά διαβήματά τους, ἀλλά ἐκεῖ­νοι ἔρχονταν κάθε ἡμέρα καί τόν ἔβριζαν, τόν χτυποῦσαν, ἔσκιζαν τά ροῦχα του, τοῦ ξερρίζωναν τά γένια, ἀποκαλώντας τόν τρελλό καί ἐξωμότη. Ὁ Ἀναστάσιος ὑπέμενε χαρούμενος.

Μετά ἀπό πολλά καί φρικτά βασανιστήρια, τόν στραγ­γά­λι­­σαν καί κατόπιν τόν ἀποκεφάλισαν.

Pin It

footer1

  • Δευτέρα
    25 Ιανουαρίου

    Γρηγορίου Θεολόγου, Αυξεντίου νεομάρ.