Εκτύπωση

26 Ιανουαρίου

Ξενοφῶντος Ὁσίου καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ 6ος αι.

Δαυΐδ Βασιλέως Γεωργίας 1130 ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ λαοῦ του

Μεγάλος Ἑσπερινός

Ρωμ. στ΄ 18-23 • Μάρκ. ιγ΄ 1-9

 

26 1 2018 ΑΓΙΟΣ ΔΑΥΪΔ

 Ἅ­γιος Δαυ­ΐδ κα­τα­γό­ταν ἀ­πό τή χώ­ρα τῆς Γε­ωρ­γί­ας καί βα­σί­λευ­σε κα­τά τά ἔ­τη 1089 – 1130. Ἦ­ταν υἱ­ός τοῦ βα­σι­λιὰ τῆς Γε­ωρ­γί­ας, Γε­ωρ­γί­ου τοῦ Β’ καί ἐ­πο­νο­μα­ζό­ταν Ἰ­σχυ­ρός ἤ Ἐ­πα­νορ­θω­τής.

Ἐ­πὶ τῆς βα­σι­λεί­ας του ἡ χώ­ρα του εἶ­χε κα­τα­κλυ­σθεῖ ἀ­πό τούς Σελ­τζού­κους Τούρ­κους. Ὁ Ἅ­γιος, ἐ­πω­φε­λού­με­νος ἀ­πό τίς ἐ­σω­τε­ρι­κές τους ἔ­ρι­δες καί δι­χό­νοι­ες, κά­λε­σε τόν λα­ό στά ὅ­πλα καί με­τά πολ­λές μά­χες κα­τέ­λα­βε τήν Τυ­φλί­δα. Ἀ­γω­νί­σθη­κε γιά τήν Ὀρ­θό­δο­ξη πί­στη, ἀ­νή­γει­ρε πολ­λο­ύς να­ο­ύς καί ἀ­να­καί­νι­σε το­ύς πα­λαι­ο­ύς καί δι­α­κρί­θη­κε γιά τήν εὐ­σέ­βειά του