Εκτύπωση

31 Ιανουαρίου

Kύρου καί Ἰωάννου Ἁγίων Ἀναργύρων 311

Μαρκέλλης Ὁσίας χήρας Ρώμη 310 κατά Ὠριγενιστῶν

Ἠλία Ἀρδούνη Νεομάρτυρος 1686

Ἐφεσ. β΄ 4-10 • Μάρκ. ιγ΄ 24-31

 

 

Ἡ Ἁ­γί­α Μαρ­κέλ­λα, ὅ­ταν ξέ­σπα­σε ἔ­ρι­δα πε­ρί τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τοῦ Ὠ­ρι­γέ­νους, πού δη­μι­ούρ­γη­σε σχί­σμα­τα στήν Ἐκ­κλη­σί­α, κρά­τη­σε γιά και­ρό τήν σι­ω­πή της. Κα­τό­πιν ἀ­πο­φά­σι­σε νά μι­λή­σει γιά νά ὑ­πε­ρα­σπι­στεῖ τήν Ὀρ­θο­δο­ξί­α καί ἔ­λεγ­ξε τούς αἱ­ρε­τι­κούς, ἀλ­λά πάν­το­τε μέ πρα­ό­τη­τα καί κα­τα­νό­η­ση.