DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

22 Μαρτίου

Bασιλείου Ἱερομάρτυρος πρεσβυτέρου Ἀγκύρας 362 κατά Νεοειδωλολάτρου Ἰουλιανοῦ Παραβάτου

Ἠσ. μβ΄ 5-16 • Γεν. ιη΄ 20-33 Παροιμ. ιστ΄ 17 - ιζ΄ 17

 

ΑΓΙΟΣ ΙΕΡΟΜΑΡΤΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ

Ὁ Ἅ­γι­ος Ἱ­ε­ρο­μάρ­τυς Βα­σί­λει­ος ἔ­ζη­σε καί μαρ­τύ­ρη­σε κα­τὰ τοὺς χρό­νους τοῦ αὐ­το­κρά­το­ρα Ἰ­ου­λι­α­νοῦ τοῦ Πα­ρα­βά­του (361 – 363) καί ἐ­πί ἡ­γε­μό­νος Ἀγ­κύ­ρας Σα­τορ­νί­νου ἤ Σα­τορ­νί­λου. Οἱ εἰ­δω­λο­λά­τρες τὸν δι­έ­βα­λαν στὸν ἔ­παρ­χο ὅ­τι εἰ­ρω­νευ­ό­ταν καί κα­τη­γο­ροῦ­σε τίς ἐ­νέρ­γει­ες τοῦ Ἰ­ου­λι­α­νοῦ καί τὴν εἰ­δω­λο­λα­τρι­κὴ θρη­σκεί­α. Γι’ αὐ­τὸ συ­νε­λή­φθη καί, ἀ­φοῦ δὲν πεί­σθη­κε νὰ ἀρ­νη­θεῖ τὸν Χρι­στό, βα­σα­νί­σθη­κε.

Ὅ­ταν, λί­γες ἡ­μέ­ρες ἀρ­γό­τε­ρα, ἔ­φθα­σε στὴν Ἄγ­κυ­ρα ὁ Ἰ­ου­λι­α­νός, ὁ­δή­γη­σαν τὸν Ἅ­γι­ο Βα­σί­λει­ο ἐ­νώ­πι­όν του. Ὁ αὐ­το­κρά­το­ρας τὸν ρώ­τη­σε ἂν ἀρ­νεῖ­ται τὸν Χρι­στό. Ὁ Ἅ­γι­ος μὲ πνευ­μα­τι­κὴ ἀν­δρεί­α τοῦ ἀ­πάν­τη­σε ὅ­τι πι­στεύ­ει μό­νο στὴν Τρι­α­δι­κὴ Θε­ό­τη­τα καί λα­τρεύ­ει τὸν Ἰ­η­σοῦ Χρι­στό.

Με­τὰ τὴν ἀ­πάν­τη­ση αὐ­τὴ ὁ βα­σι­λέ­ας ἔ­δω­σε ἐν­το­λὴ στὸν κό­μη­τα Φλα­βέν­τι­ο νὰ ἀ­πο­κό­ψει λου­ρί­δες δέρ­μα­τος ἀ­πὸ τὸ σῶ­μα τοῦ Ἁ­γί­ου. Ὁ Ἅ­γι­ος ἅρ­πα­ξε μὲ δύ­να­μη μί­α λου­ρί­δα τοῦ δέρ­μα­τός του, τὴν ἀ­πέ­σπα­σε ἀ­πὸ τὸ σῶ­μα του καί τὴν ἔ­ρι­ξε στὸ πρό­σω­πο τοῦ Ἰ­ου­λι­α­νοῦ. Ἐ­κεῖ­νος ἐ­ξορ­γί­σθη­κε καί ἔ­δω­σε ἐν­το­λὴ νὰ τὸν κα­τα­κά­ψουν μὲ πυ­ρα­κτω­μέ­να σου­βλι­ὰ καί νὰ τὸν τρυ­πή­σουν παν­τοῦ.

Ἔτ­σι μαρ­τύ­ρη­σε ὁ Ἅ­γι­ος Βα­σί­λει­ος, τὸ ἔ­τος 362 μ.Χ. καί ἔ­λα­βε τὸ ἀ­μα­ράν­τι­νο στέ­φα­νο τῆς δό­ξας τοῦ Θε­οῦ.

Pin It

footer1

  • Δευτέρα
    30 Μαρτίου

    Ιωάννου οσίου της Κλίμακος