DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

7 Απριλίου

Kαλλιοπίου Μάρτυρος Κιλικία 304

Γεωργίου Ἐπισκόπου Μυτιλήνης Προποντίδα 821 κατά Εἰκονομαχίας

Ρωμ. στ΄ 3-11 • Ματθ. κη΄ 1-20

 

0704

Ὁ Ἅ­γι­ος Γε­ώρ­γι­ος (821) Ἐ­πί­σκο­πος Μυ­τι­λή­νης, ἔ­ζη­σε κα­τά τούς χρό­νους τῆς εἰ­κο­νο­μα­χί­ας. Ἀ­γω­νί­σθη­κε σθε­να­ρά κα­τά τῶν δυσ­σε­βῶν εἰ­κο­νο­μά­χων καί ἐ­ξο­ρί­σθη­κε σέ κά­ποι­ο νη­σί τῆς Προ­πον­τί­δος, ὅ­που καί πέ­θα­νε ἀ­πό τίς κα­κου­χί­ες τό ἔ­τος 821  σέ ἡ­λι­κί­α σα­ράν­τα πέν­τε ἐ­τῶν.

Pin It

footer1

  • Δευτέρα
    30 Μαρτίου

    Ιωάννου οσίου της Κλίμακος