DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

13 Απριλίου

Mαρτίνου Πάπα Pώμης Χερσῶνα Κριμαίας 655 κατά Μονοθελητισμοῦ

Ἐπέτειος ἀποφράδος ἡμέρας ἁλώσεως τῆς Κωνσταντινουπόλεως ὑπό τῶν Φράγγων 1204

Πραξ. γ΄ 1-8 • Ἰω. β΄ 12-22

 

1304

Ὁ Ἅ­γι­ος Μαρ­τί­νος  (655) ἀ­γω­νί­σθη­κε ἐ­ναν­τί­ον τῆς αἵ­ρε­σης τῶν Μο­νο­θε­λη­τῶν. Ἡ Ἐκ­κλη­σί­α τῆς Κων­σταν­τι­νου­πό­λε­ως εἶ­χε τό­τε ἐμ­πλα­κεῖ στήν αἵ­ρε­ση αὐ­τή. Ὁ Ἅ­γι­ος Μαρ­τί­νος συγ­κά­λε­σε Σύ­νο­δο στό να­ό τοῦ Σω­τῆ­ρος Λα­τε­ρα­νοῦ, τό ἔ­τος 649, ἡ ὁ­ποί­α κα­τα­δί­κα­σε τόν Μο­νο­θε­λη­τι­σμό, ὁ δέ Ὅ­ρος αὐ­τῆς ἦ­ταν ἐ­πέ­κτα­ση τῆς δι­δα­σκα­λί­ας τῆς Δ΄ Οἰ­κου­με­νι­κῆς Συ­νό­δου. Ἡ Σύ­νο­δος ψή­φι­σε ἐ­πί­σης, καί εἴ­κο­σι ἀ­να­θε­μα­τι­σμούς κα­τά τῶν αἱ­ρε­τι­κῶν καί τῶν ἀρ­χη­γῶν τους, ἐ­νῷ κα­τα­δί­κα­σε ἐ­κτός τῶν ἄλ­λων τούς μο­νο­θε­λη­τές Πα­τρι­άρ­χες τῆς Κων­/­πό­λε­ως Σέρ­γι­ο καί Πύρ­ρο, συ­νερ­γά­τες τοῦ Ἡ­ρα­κλεί­ου καί τόν Πα­τρι­άρ­χη Κων/πό­λε­ως Παῦ­λο Β΄. Ὁ   δι­οι­κη­τής τῆς Ἰ­τα­λί­ας Θε­ό­δω­ρος, συ­νέ­λα­βε τό  653  τόν Ἅ­γι­ο Μαρ­τί­νο καί ἀ­πέ­στει­λε αὐ­τόν, ἀ­σθε­νή καί κλι­νή­ρη, στήν Κων/πο­λη. Ἐ­κεῖ δι­κά­σθη­κε ὑ­πό τῆς συγ­κλή­του ὡς συ­νω­μό­της, κα­θαι­ρέ­θη­κε σέ τε­λε­τή, κα­τά τήν ὁ­ποί­α δι­έρ­ρη­ξαν τά ἱ­ε­ρα­τι­κά του ἄμ­φι­α, καί ἐ­ξο­ρί­σθη­κε στή Χερ­σώ­να τῆς Κρι­μαί­ας, ὅ­που καί πέ­θα­νε τό ἔ­τος 655.

Pin It

footer1

  • Δευτέρα
    30 Μαρτίου

    Ιωάννου οσίου της Κλίμακος