DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

27 Απριλιου

Συμεών Ἱερομάρτυρος συγγενοῦς τοῦ Kυρίου

Ἰωάννου Ὁσίου Ὄλυμπος Βιθυνίας 840 Ὁμολογητοῦ κατά Εἰκονομαχίας

Πράξ. η΄ 40-θ΄ 18 • Ἰω. στ΄ 48-54

 

2704

 Ὅ­σι­ος Ἰ­ω­άν­νης (839) ὁ Ὁ­μο­λο­γη­τής ἡ­γού­με­νος τῆς Μο­νῆς τῶν Κα­θα­ρῶν τό 787 συμ­με­τεῖ­χε σάν μο­να­χός στή Νί­και­α στήν Ζ΄ Οἰ­κου­με­νι­κή Σύ­νο­δο.  Καί ἀ­γω­νί­σθη­κε ὑ­πέρ τῶν Ἁ­γί­ων Εἰ­κό­νων τίς ὁ­ποῖ­ες ὁ Λέ­ων τίς κα­τε­δί­ω­ξε. Ὅ­μως γι­’αὐ­τό τόν ἀ­γῶ­να του καί τό μο­να­στή­ρι τῶν Κα­θα­ρῶν συμ­πε­ρι­ε­λή­φθη στόν δι­ω­γμό. Μαι­νό­με­νοι στρα­τι­ῶ­τες ἅρ­πα­ξαν τά ὑ­πάρ­χον­τά του, οἱ μο­να­χοί κα­κο­ποι­ή­θη­καν καί δι­α­σκορ­πί­σθη­καν, ἐ­νῷ ὁ ἡ­γού­με­νος Ἰ­ω­άν­νης ὁ­δη­γή­θη­κε σι­δη­ρο­δέ­σμι­ος στήν Κων/πο­λη. Ὁ βα­σι­λέ­ας εἶ­χε ἀ­κού­σει πολ­λά γι’ αὐ­τόν. Ὁ Ὅ­σι­ος, ἀ­φοῦ ἀ­πέ­δει­ξε τό ἀν­τι­ορ­θό­δο­ξο καί ἐ­πι­βλα­βές πνεῦ­μα τοῦ δι­ω­γμοῦ κα­τά τῶν εἰ­κό­νων, ἔ­λεγ­ξε τόν βα­σι­λέ­α γι­ά τό πεῖ­σμα του καί τίς δυσ­σε­βεῖς ἀ­πό­ψεις του καί προ­α­νήγ­γει­λε σέ αὐ­τόν ὅ­τι ἡ δυ­σμέ­νει­α τῶν Ἁ­γί­ων καί ἡ κα­τα­κραυ­γή τῶν θυ­μά­των πρός τόν Θε­ό θά ἔ­φερ­ναν κά­ποι­α ἡ­μέ­ρα τήν τι­μω­ρί­α.

Ὁ βα­σι­λέ­ας ἐ­ξορ­γί­σθη­κε καί δι­έ­τα­ξε τήν κρά­τη­ση τοῦ Ὁ­σί­ου σέ με­τό­χι τοῦ μο­να­στη­ρι­οῦ του. Δι­ό­τι δέν στα­μά­τη­σε νά δι­α­τη­ρεῖ τή μά­ται­η ἐλ­πί­δα ὅ­τι ὠ­ρι­μό­τε­ρα σκε­πτό­με­νος ὁ Ὅ­σι­ος, θά συμ­μορ­φω­νό­ταν πρός τήν βα­σι­λι­κή θέ­λη­ση. Ὅ­ταν ὅ­μως ἀν­τι­λή­φθη­κε τήν ἄ­καρ­πη προσ­δο­κί­α του, τόν ἐ­ξό­ρι­σε σέ φρού­ρι­ο πού ὀ­νο­μα­ζό­ταν Πεν­τα­δά­κτυ­λο καί βρι­σκό­ταν στή χώ­ρα τῆς Λάμ­πης.

Ἀ­πό ἐ­κεῖ, με­τά ἀ­πό αὐ­στη­ρή κά­θειρ­ξη δε­κα­ο­κτώ μη­νῶν, τόν με­τέ­φε­ραν πά­λι στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη, ὅ­που μά­ται­ες, ὅ­πως καί πρίν, ἀ­πέ­βη­σαν οἱ προ­σπά­θει­ες καί τοῦ νέ­ου Πα­τρι­άρ­χη Θε­ο­δό­του Α΄ τοῦ Με­λισ­ση­νοῦ (815 – 821), τοῦ ἐ­πο­νο­μα­ζό­με­νου Κασ­σι­τε­ρᾶ, νά πα­ρα­πεί­σουν τόν Ὅ­σι­ο νά ἀ­παρ­νη­θεῖ τίς ἅ­γι­ες εἰ­κό­νες. Ἀ­κο­λού­θη­σε νέ­α κά­θειρ­ξη τοῦ Ἰ­ω­άν­νου, ἡ ὁ­ποί­α δι­ήρ­κη­σε δύ­ο χρό­νι­α, στό φρού­ρι­ο Κρι­ό­ταυ­ρο τῶν Βου­κελ­λα­ρί­ων. Καί ἐ­κεῖ ὑ­πέ­στη τά πάν­δει­να, χω­ρίς ὅ­μως νά με­τρι­α­σθεῖ στό πα­ρα­μι­κρό ὁ ζῆ­λος του πρός τίς ἱ­ε­ρές εἰ­κό­νες.

Ἡ πρόρ­ρη­σή του ἐ­πα­λη­θεύ­θη­κε. Ὁ Λέ­ων ὁ Ε΄ σφα­γι­ά­σθη­κε, δι­α­δέ­χθη­κε δέ αὐ­τόν ὁ Μι­χα­ήλ ὁ Β΄. Αὐ­τός σχε­δί­α­ζε νά συμ­βι­βά­σει τά ἀν­τί­πα­λα στρα­τό­πε­δα, δη­λα­δή τῶν φί­λων τῆς με­ταρ­ρυ­θμί­σε­ως καί τῶν ὑ­πε­ρα­σπι­στῶν τῶν ἁ­γί­ων εἰ­κό­νων, ἐ­πέ­τρε­ψε δέ στούς δι­ω­χθέν­τες ἀ­πό τόν Λέ­ον­τα τόν Ε΄, νά ἐ­πα­νέλ­θουν ἀ­πό τήν ἐ­ξο­ρί­α τους. Ἐ­πα­νῆλ­θε τό­τε καί ὁ Ὅ­σι­ος Ἰ­ω­άν­νης. Ἀλ­λά οἱ ἀν­τί­πα­λοι τῶν εἰ­κό­νων ἔ­πει­σαν τόν βα­σι­λέ­α νά τοῦ ἐ­πι­τρέ­ψει δι­α­μο­νή μό­νο στή Χαλ­κη­δό­να. Ἔτ­σι τοῦ ἀ­πα­γο­ρεύ­θη­κε ἡ εἴ­σο­δος στήν Κων/νού­πο­λη.

Τόν Μι­χα­ήλ δι­α­δέ­χθη­κε ὁ υἱ­ός του Θε­ό­φι­λος, κα­τά τό 829 , θι­α­σώ­της καί αὐ­τός καί προ­στά­της τῆς με­ταρ­ρυ­θμί­σε­ως καί ἐ­χθρός τῶν εἰ­κό­νων. Ὁ Ὅ­σι­ος Ἰ­ω­άν­νης, τό ἔ­τος 836, θέ­λη­σε νά εἰ­σέλ­θει στήν Κων­σταν­τι­νού­πο­λη γι­ά νά μεί­νει κον­τά στούς ὁ­μό­φρο­νές του κλη­ρι­κούς, στήν πε­ρι­ο­χή ἑ­νός να­οῦ. Ἀλ­λά, ὁ τό­τε Πα­τρι­άρ­χης Ἰ­ω­άν­νης ὁ Ζ΄ ὁ Γραμ­μα­τι­κός (836 – 842 ) δέν τό ἐ­πέ­τρε­ψε καί ἐ­ξό­ρι­σε τόν Ὅ­σι­ο στή νῆ­σο Ἀ­φου­σί­α. Ἐ­κεῖ ὁ Ὅ­σι­ος Ἰ­ω­άν­νης, με­τά ἀ­πό δυ­ό­μι­σι χρό­νι­α, πι­θα­νῶς τό ἔ­τος 839 , κοι­μή­θη­κε μέ εἰ­ρή­νη

Pin It

footer1

  • Δευτέρα
    30 Μαρτίου

    Ιωάννου οσίου της Κλίμακος