DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

DIAHORISTIKO

book

r01

r02

r04

r03

r04

r05

r07

r10

r09

banner nm

08

τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.
μέλους τῆς Π.Ε.Γ.

Ο ό­ρος c­o­a­c­h­i­ng (προ­πό­νη­ση) προσ­δι­ο­ρί­ζει την κα­τάρ­τι­ση ή την α­νά­πτυ­ξη στην ο­ποί­α έ­να πρό­σω­πο, που ο­νο­μά­ζε­ται «προ­πο­νη­τής» (c­o­a­ch), υ­πο­στη­ρί­ζει έ­ναν μα­θη­τή, για την ε­πί­τευ­ξη ε­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου προ­σω­πι­κού ή ε­παγ­γελ­μα­τι­κού στό­χου. Ο μα­θη­τής κα­λεί­ται με­ρι­κές φο­ρές και «c­o­a­c­h­ee». Πε­ρι­στα­σια­κά, η κα­θο­δή­γη­ση μπο­ρεί να ση­μαί­νει μια ά­τυ­πη σχέ­ση με­τα­ξύ δύ­ο αν­θρώ­πων, εκ των ο­ποί­ων ο έ­νας έ­χει πε­ρισ­σό­τε­ρη εμ­πει­ρί­α και τε­χνο­γνω­σί­α α­πό τον άλ­λο και προ­σφέ­ρει συμ­βου­λές και κα­θο­δή­γη­ση, κα­θώς ο δεύ­τε­ρος δι­δά­σκε­ται.

Ο ό­ρος εί­ναι τοις πά­σι γνω­στός και πριν α­πό με­ρι­κές δε­κα­ε­τί­ες α­φο­ρού­σε α­πο­κλει­στι­κά -του­λά­χι­στον στη χώ­ρα μας- τον άν­θρω­πο, που προ­πο­νού­σε α­θλη­τές και ο­μά­δες παι­κτών (πο­δο­σφαί­ρου, μπά­σκετ κ.ά.­).

Αν­τί­στοι­χα, η λέ­ξη m­e­n­t­o­r­i­ng (συμ­βου­λευ­τι­κή) χα­ρα­κτη­ρί­ζει την α­νά­πτυ­ξη μιας προ­σω­πι­κής σχέ­σης κα­τά την ο­ποί­α, έ­να πιο έμ­πει­ρο ή πιο πε­πει­ρα­μέ­νο πρό­σω­πο βο­η­θά και κα­θο­δη­γεί έ­να λι­γό­τε­ρο έμ­πει­ρο ή λι­γό­τε­ρο πε­πει­ρα­μέ­νο. Ο μέν­το­ρας[1] (σύμ­βου­λος) εί­ναι εμ­πει­ρο­γνώ­μων σε κά­ποι­ον ο­ρι­σμέ­νο το­μέ­α γνώ­σης. Πρό­κει­ται για μια εκ­παι­δευ­τι­κή σύμ­πρα­ξη και α­νά­πτυ­ξη α­νά­με­σα σε κά­ποι­ον με με­γά­λη εμ­πει­ρί­α και κά­ποι­ος που ε­πι­θυ­μεί τη γνώ­ση.

Ο ό­ρος μέ­χρι πρό­τι­νος σή­μαι­νε γε­νι­κά τον σύμ­βου­λο και φί­λο, που δρού­σε ως πνευ­μα­τι­κός ο­δη­γός και κα­θο­δη­γη­τής.

Σή­με­ρα, με την ά­λω­ση κά­θε το­μέ­α της ζω­ής του αν­θρώ­που α­πό τις με­θο­δεύ­σεις της N­ew A­ge, της «Νέ­ας Ε­πο­χής» του Υ­δρο­χό­ου, οι ό­ροι αυ­τοί πλέ­ον προσ­δι­ο­ρί­ζουν και τους λε­γό­με­νους «L­i­fe C­o­a­c­h­e­rs», τους «Προ­πο­νη­τές Ζω­ής»[2].

Τι εί­ναι ό­μως α­κρι­βώς έ­νας L­i­fe C­o­a­c­h­er;

Α­πό την πλη­θώ­ρα των δι­κτυα­κών τό­πων, που δι­α­φη­μί­ζουν αυ­τούς τους C­o­a­c­h­e­rs και πα­ρου­σιά­ζουν τις «υ­πη­ρε­σί­ες» τους, δι­α­πι­στώ­νου­με με­τα­ξύ άλ­λων ό­τι:

  1. Α­πευ­θύ­νον­ται σε δι­ευ­θυν­τι­κά στε­λέ­χη, η­γέ­τες, ε­πι­χει­ρη­μα­τί­ες, αλ­λά και ι­δι­ώ­τες.
  2. Χρη­σι­μο­ποι­ούν ως «ερ­γα­λεί­α» με­τα­ξύ άλ­λων και:

α. Τον Νευ­ρο­γλωσ­σι­κό Προ­γραμ­μα­τι­σμό (NLP)[3]: «Κα­τα­νό­η­ση της συ­νει­σφο­ράς του N­LP στην α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τα του c­o­a­c­h­i­ng. (a­n­c­h­o­r­i­ng, s­w­i­sh κ.λπ)­».

β. Την Συ­στη­μι­κή Μέ­θο­δο («συ­στη­μι­κή ψυ­χο­θε­ρα­πεί­α»­-«συ­στη­μι­κή α­να­πα­ρά­στα­ση») «Α­να­πτυγ­μέ­νες δε­ξι­ό­τη­τες ε­νερ­γής α­κρό­α­σης και συ­στη­μι­κής δι­ε­ρεύ­νη­σης».

γ. Άλ­λα «ερ­γα­λεί­α», ό­πως: «Γνώ­ση χει­ρι­σμού των c­o­a­c­h­i­ng μον­τέ­λων & ερ­γα­λεί­ων G­R­OW, 4D's, W­h­e­el of L­i­fe κ.λπ.

Γνώ­ση να θέ­τουν δυ­να­μι­κούς στό­χους προ­σω­πι­κής ε­ξέ­λι­ξης και να δου­λεύ­ουν με τις α­ξί­ες του πε­λά­τη.

Αν­τί­λη­ψη της εμ­πι­στευ­τι­κής και μη ε­πι­κρι­τι­κής φύ­σης της σχέ­σης c­o­a­c­h­i­ng.

A­νά­πτυ­ξη προ­σω­πι­κής α­πο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τας σαν c­o­a­ch»[4].

Θα μπο­ρού­σα­με, σαν πρό­δρο­μο του c­o­a­c­h­i­ng, να θε­ω­ρή­σου­με τις ε­νέρ­γει­ες της Σα­η­εν­το­λο­γί­ας, μέ­σω της θυ­γα­τρι­κής της U­M­an, να δι­εισ­δύ­σει και να α­λώ­σει ε­πι­χει­ρή­σεις «εκ­παι­δεύ­ον­τας», α­κό­μη α­πό τη δε­κα­ε­τί­α του ΄70, τα στε­λέ­χη τους στις αρ­χές του m­a­r­k­e­t­i­ng και του m­a­n­a­g­e­m­e­nt, ό­πως του­λά­χι­στον ο R­on H­u­b­b­a­rd αν­τι­λαμ­βα­νό­ταν αυ­τούς τους ό­ρους.

Α­κό­μη, σαν άλ­λο πρό­δρο­μο να θυ­μη­θού­με τον Αν­τώ­νη Κα­λο­γή­ρου, που με την «S­u­c­c­e­ss D­y­n­a­m­i­cs», την «Δυ­να­μι­κή της Ε­πι­τυ­χί­ας», εκ­παί­δευ­σε ε­κα­τον­τά­δες στε­λέ­χη ε­πι­χει­ρή­σε­ων στο «P­o­s­i­t­i­ve T­h­i­n­k­i­ng», τη γνω­στή μας «Θε­τι­κή Σκέ­ψη».

Και πολ­λούς άλ­λους.­..

Σή­με­ρα, ο χώ­ρος του c­o­a­c­h­i­ng εί­ναι α­πέ­ραν­τος· τό­σον στο ε­ξω­τε­ρι­κό α­π' ό­που μάς έρ­χε­ται ό­σο και στη χώ­ρα μας. Χι­λιά­δες «c­o­a­c­h­es» λυ­μαί­νον­ται τον ελ­λα­δι­κό και δι­ε­θνή χώ­ρο «προ­σφέ­ρον­τας ελ­πί­δα α­νά­πτυ­ξης» ε­πί ποι­κί­λων θε­μά­των. 107,000,000 α­πο­τε­λέ­σμα­τα δί­νει το G­o­o­g­le στη λέ­ξη c­o­a­c­h­i­ng, η δε πε­ρι­γρα­φή της προ­ϋ­πο­θέ­τει ε­κτε­τα­μέ­νη α­νά­λυ­ση[5].

Το πρό­βλη­μα εί­ναι τε­ρά­στιο· τό­σο, που δε­κά­δες τό­μοι θα α­δυ­να­τού­σαν να το πε­ρι­γρά­ψουν και πε­ρι­λαμ­βά­νει σω­ρεί­α με­θο­δο­λο­γί­ας, ό­που η ε­πι­στή­μη, α­να­κα­τεύ­ε­ται με ε­πι­στη­μο­φα­νή και α­πο­κρυ­φι­στι­κή θε­ω­ρί­α και πρά­ξη.

Χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό πα­ρά­δειγ­μα του ό­λου α­να­κα­τώ­μα­τος θα μπο­ρού­σε να εί­ναι το βι­ο­γρα­φι­κό κά­ποι­ου, που α­σκεί το «L­i­fe C­o­a­c­h­i­ng» και που α­ναρ­τή­θη­κε σε αν­τι­αι­ρε­τι­κή σε­λί­δα του F­a­c­e­b­o­ok με τί­τλο «Ε­ναλ­λα­κτι­κό Πά­σχα στη Μά­νη με δι­α­λο­γι­σμό και φω­το­γρα­φί­α»[6].

Πρό­κει­ται για τον Σπύ­ρο Μα­ρί­νο, «D­r­e­a­m­s­R­a­ft» κα­τά δή­λω­σή του. Με­τα­φέ­ρου­με το βι­ο­γρα­φι­κό αυ­το­λε­ξεί:

«Ο Σπύ­ρος Μα­ρί­νος (S­a­r­v­e­sh) εί­ναι δι­πλω­μα­τού­χος Μη­χα­νο­λό­γος Μη­χα­νι­κός. Α­πό το 1991 μέ­χρι και το 2013 ή­ταν m­a­n­a­g­er σε ο­μά­δες έρ­γου με αν­τι­κεί­με­νο τις πω­λή­σεις, σε με­γά­λες α­σφα­λι­στι­κές ε­ται­ρεί­ες ό­που και α­πέ­σπα­σε δι­α­κρί­σεις και βρα­βεύ­σεις. Α­σχο­λεί­ται με την εμ­ψύ­χω­ση και πα­ρώ­θη­ση ο­μά­δων έρ­γου. Ξε­κί­νη­σε το α­το­μι­κό του τα­ξί­δι α­πό την «Αρ­μο­νι­κή Ζω­ή»[7], με το R­o­b­e­rt N­a­j­e­my πριν 25 χρό­νια. Στο Πάν­τει­ο Πα­νε­πι­στή­μιο έ­χει δι­δα­χθεί ε­πι­κοι­νω­νί­α σε ο­μά­δες. Στο Α­θη­να­ϊ­κό Κέν­τρο Με­λε­τών Αν­θρώ­που (Α.Κ.Μ.Α.­), έ­χει δι­δα­χθεί τις αρ­χές της συ­στη­μι­κής προ­σέγ­γι­σης. Συμ­με­τεί­χε ε­πί­σης σε εκ­παί­δευ­ση συν­το­νι­στών συ­στη­μι­κής α­να­πα­ρά­στα­σης. Έ­χει ζή­σει για δι­α­στή­μα­τα στην Ιν­δί­α, στο O­s­ho M­u­l­t­i­v­e­r­s­i­ty ό­που πα­ρα­κο­λού­θη­σε πλή­θος εκ­παι­δεύ­σε­ων. Σπού­δα­σε συμ­βου­λευ­τι­κή με ε­ξει­δί­κευ­ση στις σχέ­σεις και την σε­ξου­α­λι­κό­τη­τα στο O­s­ho H­u­m­a­n­i­v­e­r­s­t­i­ty στην Ολ­λαν­δί­α. Εί­ναι P­S­Y­CH-K (σύ­στη­μα αλ­λα­γής πε­ποι­θή­σε­ων και συ­ναι­σθη­μα­τι­κής ε­ξι­σορ­ρό­πη­σης) δι­ευ­κο­λυν­τής σε ε­πί­πε­δο a­d­v­a­n­ce. Ε­πί­σης εί­ναι πι­στο­ποι­η­μέ­νος α­πό το O­s­ho H­u­m­a­n­i­v­e­r­s­t­i­ty και το O­s­ho M­u­l­t­i­v­e­r­s­i­ty ως L­e­a­d­er των φη­μι­σμέ­νων τε­χνι­κών O­s­ho M­e­d­i­t­a­t­i­o­ns, H­u­m­a­n­i­v­e­r­s­i­ty S­o­c­i­al M­e­d­i­t­a­t­i­o­ns και του A.U.M. M­e­d­i­t­a­t­i­on. Στην P­o­s­i­t­i­v­i­ty C­o­a­c­h­i­ng σπού­δα­σε L­i­fe και B­u­s­i­n­e­ss c­o­a­c­h­i­ng. Για πολ­λά έ­τη ορ­γά­νω­σε και ορ­γα­νώ­νει βι­ω­μα­τι­κές εκ­παι­δευ­τι­κές ο­μά­δες με θέ­μα «Το μο­νο­πά­τι της Α­φθο­νί­ας». Τα τε­λευ­ταί­α έ­τη εμ­πνευ­σμέ­νος α­πό τον δά­σκα­λό του P­r­of. S­t­e­f­a­no E­l­io D­’­a­n­na δη­μι­ούρ­γη­σε εκ­παι­δευ­τι­κά σε­μι­νά­ρια για την «τέ­χνη του ο­νει­ρεύ­ε­σθαι» ό­πως το «a­rt of d­r­e­a­m­i­ng» και το «d­r­e­am w­i­th a­ll y­o­ur h­e­a­rt» τα ο­ποί­α δι­ε­ξά­γον­ται σή­με­ρα στην Ελ­λά­δα και στην Ι­τα­λί­α»[8].

Το πα­ρα­πά­νω βι­ο­γρα­φι­κό εί­ναι χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό για το ό­τι, το συγ­κε­κρι­μέ­νο πρό­σω­πο πα­ρή­λα­σε α­πό πλή­θος ο­μά­δες, που δι­α­μόρ­φω­σαν τε­λι­κά τις ε­πι­λο­γές του και α­ναμ­φί­βο­λα και την προ­σω­πι­κό­τη­τά του. Άρ­χι­σε με την «Αρ­μο­νι­κή Ζω­ή» του B­ob N­a­j­e­my, προ­χώ­ρη­σε στο Α.Κ.Μ.Α. των Γι­ώρ­γου και Βά­σως Βα­σι­λεί­ου (συ­στη­μι­κή προ­σέγ­γι­ση-συ­στη­μι­κή α­να­πα­ρά­στα­ση κ.ά.­), έ­ζη­σε στην Ιν­δί­α, στο Κοι­νό­βιο του Ραζ­νίς (O­s­ho)[9] και «εκ­παι­δεύ­τη­κε» στα ι­δρύ­μα­τα του Ραζ­νίς σε δι­ά­φο­ρες ευ­ρω­πα­ϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες κ.ά. Θα μπο­ρού­σα­με εύ­λο­γα να πού­με πως «δεν ά­φη­σε σέ­κτα, που να μη την δο­κι­μά­σει»­.­..

Ο­λο­κλη­ρώ­νον­τας την έ­ρευ­να αυ­τή, θα πρέ­πει να υ­πο­γραμ­μί­σου­με ό­τι ό­σα γρά­φον­ται ε­δώ, δεν στο­χεύ­ουν στην προ­σβο­λή ή στην α­πο­μεί­ω­ση της τι­μής και της υ­πο­λή­ψε­ως των προ­σώ­πων, που α­σκούν τις πρα­κτι­κές αυ­τές ως ε­παγ­γελ­μα­τί­ες ή ως δε­χό­με­νοι τις υ­πη­ρε­σί­ες, τα ο­ποί­α, πρό­σω­πα, ως ει­κό­νες Θε­ού, σε­βό­με­θα δε­όν­τως, αλ­λά, α­πό ό­σα εί­χα­με κα­τα­γρά­ψει πα­λαι­ό­τε­ρα και στον «Δι­ά­λο­γο», γί­νε­ται φα­νε­ρό, πως πρό­κει­ται για α­κό­μη μί­α με­θο­δο­λο­γί­α, δή­θεν ψυ­χο­λο­γι­κού χα­ρα­κτή­ρα, η ο­ποί­α με τον «α­νώ­δυ­νο» τρό­πο προ­βο­λής της μέ­σω σε­μι­να­ρί­ων, υ­πό­σχε­ται -ό­χι χω­ρίς υ­λι­κό κό­στος- να λύ­σει τα ποι­κί­λα βι­ο­τι­κά και άλ­λα προ­βλή­μα­τα του αυ­το­νο­μη­μέ­νου αν­θρώ­που κη­ρύσ­σον­τας το «ευ­αγ­γέ­λιο του ό­φε­ως»· τη νό­θα δη­λα­δή, αυ­το­γνω­σί­α, την αυ­το­πραγ­μά­τω­ση (αυ­το­θέ­ω­ση) και την χω­ρίς Θε­ό «σω­τη­ρί­α». Ά­ρα το c­o­a­c­h­i­ng και τα συ­να­φή εί­ναι α­συμ­βί­βα­στα με την Ορ­θό­δο­ξη Χρι­στι­α­νι­κή πί­στη.


 

[1] Στην Ο­δύσ­σεια, ο Μέν­τωρ εί­ναι το πρό­σω­πο στο ο­ποί­ο ο Ο­δυσ­σέ­ας εμ­πι­στεύ­θη­κε «τα του οί­κου του» ό­ταν έ­φυ­γε για τον Τρω­ι­κό Πό­λε­μο. Η θε­ά Α­θη­νά, σε πολ­λές πε­ρι­στά­σεις έ­παιρ­νε η μορ­φή του Μέν­το­ρα, προ­κει­μέ­νου να βο­η­θή­σει την οι­κο­γέ­νεια του Ο­δυσ­σέ­α.

[2] Βλ. και περιοδικό «Διάλογος», τ. 68, Απρ.-Ιούν. 2012, σ. 26.

[3] Βλ. και «Διάλογος», τ. 78, Οκτ.-Δεκ. 2014, σσ. 23-24, «Διάλογος», τ. 73, Ιούλ.-Σεπ. 2013, σσ. 5-8, «Διάλογος», τ. 72, Απρ.-Ιούν. 2013, σσ. 19-22, «Διάλογος», τ. 23, Ιαν.-Μάρτ. 2001, σσ. 44-45 και http://archive.is/yCT5e

[4] http://archive.is/Whfv3

[5] http://archive.is/uUvx0

[6] http://archive.is/Fz6Xj

[7] Η υπογράμμιση, δική μας.

[8] http://archive.is/lA9Ll

[9] http://archive.is/fhEKZ

Pin It

footer1

  • Κυριακή
    24 Ιανουαρίου

    Ξένης οσίας, Βαβύλα ιερομάρτυρος, Μακεδονίου