Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου
Back to all Post

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ἤ ΜΙΑ ΑΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;

ε. Ἄλλες «θεραπεῖες».

• Ὁ βελονισμός εἶναι ἐνεργειακή θεραπεία τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Δέν ἔχει καμμία ἐπιστημονική βάση. Οἱ ἐπιστημονικές ἐξηγήσεις πού προσπαθοῦν νά δώσουν εἶναι μόνο ὑποθέσεις. Τά ἄρθρα τους πάσχουν γιατί δέν ἔχουν διπλές-τυφλές μελέτες, οὔτε ἐπαναληψιμότητα. Τό ὅτι ἰατρικά περιοδικά δημοσιεύουν τίς ἐργασίες τους, δέν ἀποδεικνύει τήν ἐγκυρότητά τους.

Τό Ἐθνικό Συμβούλιο Ἡνωμένων Πολιτειῶν γιά ἀπάτες Ὑγείας ἀποφαίνεται ὅτι

– Ὁ βελονισμός δέν εἶναι ἀποδεδειγμένος τρόπος θεραπείας.

– Στηρίζεται σέ ἀρχέγονη καί φαντασιώδη θεωρία καί πράξη, χωρίς ἐπιστημονική θεμελίωση.

Τά βελονιστικά σημεῖα καί οἱ μεσημβρινοί ἐξακολουθοῦν νά εἶναι αὐτά τοῦ Ταοϊσμοῦ, διδάσκονται στίς σχολές τους τόν Ταοϊσμό, καί οἱ ἑλληνικές βελονιστικές ἑταιρεῖες φέρουν ὡς σύμβολό τους, τό σῆμα τοῦ Ταοϊσμοῦ.

Ὁ βελονισμός στήν πραγματικότητα βασίζεται στήν ἰδέα τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς ἐνέργειας καί μέ τό χειρισμό τῶν σημείων τῆς συμπύκνωσης ἤ συσσώρευσης τῆς ἐνέργειας ἐπαναφέρει τήν ἁρμονική ροή.

Ὁ Βελονισμός ἀνάγεται χρονικά στά βάθη μυθικῶν ἀφηγήσεων τῶν Κινέζων.

Τότε στήν ἀρχαία Κίνα, πίστευαν ὅτι ἡ ἀρρώστια ἦταν ἔργο κακῶν δαιμόνων, τῶν Κουέι οἱ ὁποῖοι φώλιαζαν σέ κάποια σημεῖα τοῦ σώματος. Θεωροῦσαν, ὅτι μποροῦσαν νά ἐξοντώσουν τούς δαίμονες αὐτούς εἰσάγοντας βελόνες σέ αὐτά τά σημεῖα. Ἔτσι δημιούργησαν τά 13 πρῶτα σημεῖα τοῦ βελονισμοῦ.23

Ἀργότερα στήν Κίνα ἐνστερνίσθηκαν τό φιλοσοφικό-θρησκευτικό σύστημα τοῦ Ταοϊσμοῦ, ὁπότε προέκυψε ὁ Παραδοσιακός Κινεζικός Βελονισμός, καί τά βελονιστικά σημεῖα ἔγιναν ἀπό 13 τῶν δαιμόνων 365, ὅσες οἱ μέρες τοῦ ἔτους καί στή συνέχεια πάνω ἀπό 3500.24

Κατά τή φιλοσοφία αὐτή, ἡ ἐνέργεια Chi, ἤ ἀλλιῶς «ζωτική ἐνέργεια» εἶναι ἡ βασική κοσμική ἀρχή, ἡ αἰτία κάθε δημιουργικῆς καί καταστροφικῆς καταστάσεως. Ἡ ἐνέργεια αὐτή θεωροῦν ὅτι ἔχει δυό «ἐνεργειακούς πόλους». Τόν Γίν ὡς τόν ἀρνητικό καί τόν Γιάνκ ὡς τόν θετικό πόλο. Αὐτοί ἀποτελοῦν τίς δυό βασικές «Ἀρχές» τῆς μυθικῆς φιλοσοφίας τοῦ Ταοϊσμοῦ. Τό Γίν καί τό Γιάνκ, εἶναι ἀντίθετα ἀλλά συνεργάζονται. Ἔτσι διακρίνουν τά ὄργανα τοῦ σώματός μας σέ ὄργανα YIN καί σέ ὄργανα YANG.

Τό Γιάνκ ἐκπροσωπεῖ τή δύναμη, τό φῶς, τή θερμότητα, τόν Οὐρανό, τήν ἀρρενωπότητα, τό σκληρό. Τό Γίν, ἀντιθέτως, ἐκφράζει: τήν ἀπουσία δύναμης, τό σκοτάδι, τό κρύο, τή Γῆ, τή θηλυκότητα, τή δεκτικότητα, τό μαλακό.25

Στή φιλοσοφία αὐτή ἐμπλέκεται καί ἡ θεωρία τῶν 5 στοιχείων (ξύλο, μέταλλο, νερό, φωτιά καί γῆ). Πιστεύουν, ὅτι κάθε στοιχεῖο συνδέεται μέ ἕνα ὄργανο, ἀνάλογα μέ τή λειτουργία του: τό ἧπαρ εἶναι ξύλο, ἡ καρδιά εἶναι φωτιά, ἡ σπλήνα εἶναι γῆ, οἱ πνεύμονες εἶναι μέταλλο, τά νεφρά εἶναι νερό.

Στό σῶμα, πιστεύουν, ὅτι βρίσκονται τά τσάκρας, δηλ. «ἐνεργειακά κέντρα» γιά τή λήψη καί διαβίβαση τῆς ἐνέργειας. Κάθε τσάκρα συνδέεται μέ ἕναν δικό του ἦχο, ἕνα γεωμετρικό σχῆμα καί ἕνα χρῶμα.

Ἀπό τά τσάκρας ἡ «ζωτική ἐνέργεια» κατά τήν Κινεζική παράδοση, ἀκολουθεῖ σαφῶς καθορισμένη πορεία, δίνοντας ζωή σέ ὅλα τά κύτταρα τοῦ ὀργανισμοῦ. Οἱ εἰδικές αὐτές διαδρομές στίς ὁποῖες κυκλοφορεῖ ἡ «ζωτική ἐνέργεια», ὀνομάζονται Μεσημβρινοί.

Σέ αὐτούς τούς μεσημβρινούς κατανέμονται τά βελονιστικά σημεῖα, τά ὁποῖα σήμερα εἶναι πάνω ἀπό 2000. Παραδέχονται βέβαια καί οἱ ἴδιοι, ὅτι τά σημεῖα βελονισμοῦ καί οἱ μεσημβρινοί δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ διαδρομή ἀγγείου ἤ νεύρου.

Οἱ βελονιστές τοῦ Παραδοσιακοῦ Κινεζικοῦ Βελονισμοῦ ὑποστηρίζουν, ὅτι, μέ τίς βελόνες τους «συνδέουν τήν παγκόσμια ἐνέργεια» μέ τήν διαταραγμένη ἐσωτερική ζωτική ἐνέργεια τῶν Γίν καί τῶν Γιάνκ τοῦ ἀρρώστου, ἡ ὁποία κατ’αὐτούς συνιστᾶ τήν ἀρρώστια. Καί, γιά νά τόν θεραπεύουν, ἐνεργοῦν ὡς οἱ μεσάζοντες (Medium).

Ἑπομένως βλέπουμε, ὅτι ἡ θεωρία τοῦ βελονισμοῦ στηρίζεται καθαρά στήν Κινέζικη μεταφυσική.26

Παραλλαγή τοῦ παραδοσιακοῦ βελονισμοῦ εἶναι ἡ ὠτοθεραπεία ἤ ὠτοβελονισμός. Εἶναι μία μέθοδος διάγνωσης καί θεραπείας βασισμένη πάνω στήν ἀτεκμηρίωτη ἄποψη, ὅτι τό αὐτί εἶναι ὁ χάρτης τῶν ὀργάνων τοῦ σώματος. Γιά παράδειγμα, ἕνα πρόβλημα μέ ἕνα ὄργανο ὅπως τό συκώτι θεραπεύεται μέ τό νά βάζεις μία βελόνα σέ ἕνα συγκεκριμένο σημεῖο τοῦ αὐτιοῦ, πού ὑποτίθεται, ὅτι ἀντιστοιχεῖ σέ αὐτό τό ὄργανο. (Παρόμοιες ἀντιλήψεις ὅτι ἕνα μέρος τοῦ σώματος εἶναι χάρτης ἐσωτερικῶν ὀργάνων, συναντῶνται καί σέ αὐτούς πού ἐξασκοῦν τήν ἰριδολογία (ἡ ἴριδα τοῦ ὀφθαλμοῦ εἶναι ὁ χάρτης) καί τήν ρεφλεξολογία (τό πέλμα τοῦ ποδιοῦ εἶναι ὁ χάρτης).

Παρόλα αὐτά τά μυθώδη στοιχεῖα, οἱ δυτικοί βελονιστές, προσπαθοῦν νά δώσουν ἐπιστημονικές ἐξηγήσεις στό βελονισμό, διατηρώντας ὅμως τά ἴδια ἀκριβῶς βελονιστικά σημεῖα, καταταγμένα καί πάλι στούς ἴδιους θεωρητικούς «μεσημβρινούς.27

• Ρεφλεξολογία. Βασική ἀρχή τῆς μεθόδου, ὅπως καί στό βελονισμό εἶναι ἡ ἀντίληψη πώς ἡ «ζωτική ἐνέργεια» διατρέχει τό σῶμα ἀπό τό κεφάλι ἕως τά ἄκρα μέσῳ νοητῶν γραμμῶν /καναλιῶν. Οἱ γραμμές αὐτές, πού στόν βελονισμό εἶναι γνωστές ὡς μεσημβρινοί, στή ρεφλεξολογία τίς ὀνομάζουν ζῶνες. Θεωροῦν πώς εἶναι 10, καί ἀπολήγουν στά πέλματα καί στίς παλάμες ὅπου ὁ ρεφλεξολόγος ἀσκεῖ τίς τεχνικές του.

«Ἡ Ρεφλεξολογία εἶναι ἡ ἐπιστήμη ἡ ὁποία ἀσχολεῖται μέ τά ἀντανακλαστικά σημεῖα στά πέλματα καί τίς παλάμες, πού ἀντιστοιχοῦν σέ κάθε ὄργανο καί τμῆμα τοῦ σώματος.
Διεγείροντας, λένε, αὐτά τά ἀντανακλαστικά σημεῖα μέ εἰδικές πιέσεις καί φυσικούς χειρισμούς, ἀπελευθερώνονται οἱ αὐτοθεραπευτικές δυνάμεις τοῦ σώματος καί ἔτσι ἐπιτυγχάνουμε τήν ἐνεργοποίηση, χαλάρωση καί ἐξισορρόπηση τοῦ ὀργανισμοῦ».28 Ἔχουν μάλιστα δημιουργήσει χάρτες, πού δείχνουν ποιά σημεῖα τοῦ ποδιοῦ ἤ τοῦ χεριοῦ, ἀντιστοιχοῦν στά διάφορα μέρη τοῦ σώματος. 

• Θεραπεία Σίμιγκτον. Ἡ «Θεραπεία Τραύματος» της ψυχολόγου Jane Simington είναι μία αποκρυφιστική μέθοδος, που χρησιμοποιεί τον διαλογισμό και όχι μόνο, και βασίζεται σε αναπόδεικτες νεοεποχίτικες θεωρίες.29

• Ρέϊκι. Ὑπάγεται καί αὐτό στίς «βιοενεργειακές θεραπεῖες» τῆς «Νέας Ἐποχῆς». Ἐδῶ ἀπουσιάζει ἡ χρήση κάθε ὑλικοῦ στοιχείου, ὅπως φαρμάκου, βελόνας, μάλαξης κλπ. καί ὑπάρχει μόνο πνευματική διάσταση.

Ὁ ἰαπωνικός ὅρος Ρέϊκι σημαίνει συμπαντική ἐνέργεια τῆς ζωῆς ἤ θεϊκή δύναμη, ἡ ὁποία, ὅπως λένε, μπορεῖ νά μεταδοθεῖ ἀπό τούς μυημένους, μέ τό ἄγγιγμα τῶν χεριῶν πάνω στό σῶμα, ἤ λίγα ἑκατοστά πάνω ἀπό αὐτό, ἤ ἀκόμα καί ἀπό ἀπόσταση.

«Το Ρέϊκι έχει σκοπό να περιβάλλει με την θεϊκή του ουσία τα μπλοκαρισμένα μας ενεργειακά κέντρα και να μας αφυπνίσει σταδιακά, ώστε να διευρύνουμε τη συνειδητότητά μας, πέρα από ό,τι εμείς θεωρούμε φυσιολογικό. (…) να εμπιστευόμαστε την εσωτερική μας καθοδήγηση, αυτήν την εσωτερική μας φωνή, που δεν προέρχεται από την προσωπικότητα, αλλά από τον Ανώτερο εαυτό μας και μας οδηγεί στην επίγνωση του ποιοί ακριβώς είμαστε».30

Οἱ θεραπευτές, πού δέν εἶναι φυσικά γιατροί, τό μόνο πού κάνουν εἶναι νά τοποθετοῦν τά χέρια τους πάνω ἀπό τά τσάκρας δηλ. τά ὑποτιθέμενα ἐνεργειακά κέντρα τοῦ σώματος, τά ὁποῖα ἐπιστημονικά δέν ὑφίστανται, καί μέσω διαλογισμῶν καί νοητῶν συμβόλων νά ἐπικαλοῦνται ἀόρατες μυστικές δυνάμεις.

Ἡ συνεδρία ξεκινᾶ μέ ἕνα σύντομο διαλογισμό Γκασό (Gassho). Ἀναφέρουν: «Κατά τή διάρκεια τοῦ διαλογισμοῦ μπορεῖτε νά ἐπικαλεστεῖτε, ἄν τό ἐπιθυμεῖτε, τούς ἀγγέλους / ὁδηγούς τοῦ Ρέϊκι, τόν φύλακα ἄγγελο καί τόν ἀνώτερο ἑαυτό (τούς δικούς σας ἀλλά καί τοῦ δέκτη), καθώς καί ὅποια ἄλλη ὀντότητα τοῦ φωτός ἐπιθυμεῖτε…».31

• Ἀγγελικό Ρέϊκι. Ὑπάρχουν πολλά εἴδη ρέϊκι. Ἕνα ἀπό αὐτά εἶναι τό ἀγγελικό ρέϊκι, στό ὁποῖο γίνεται ἀπροκάλυπτα ἐπικοινωνία καί σύνδεση μέ πνεύματα -ἀγγέλους. Μόνο πού ἐδῶ παρόντες, εἶναι μόνο οἱ πεπτωκότες ἄγγελοι, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζονται ὡς ἄγγελοι φωτός, γεμάτοι ἀγάπη καί δύναμη, γιά νά παραπλανήσουν καί νά διεισδύσουν ὕπουλα στίς ψυχές μας.32

• Ἡ Ἀγιουρβέδα εἶναι ἕνα διαλογιστικό σύστημα καί τρόπος ζωῆς, πού ἐπικεντρώνεται στήν ἀπωανατολική χορτοφαγική διαιτολογία καί σέ τρόπους κάθαρσης καί «σωστῆς ροῆς ἐνέργειας στόν ὀργανισμό», ὅπως πιστεύουν καί διδάσκουν οἱ Ἰνδουιστικές παραδόσεις. Καί γιά τήν Ἀγιουρβέδα ἐπίσης, ὅλα εἶναι δονήσεις καί ἐνέργεια μέσα στό σύμπαν καί ὁ διαλογισμός, ἡ διατροφή, οἱ ἐπιρροές τῶν πλανητῶν, ἡ σωστή ἀναπνοή κ.ἄ. ἐξαπλώνουν σωστά τήν ἐνέργεια στόν ὀργανισμό, ὁ νοῦς ἐλευθερώνεται ἀπό τούς ἐξωτερικούς περισπασμούς, ἡ ἐνέργεια ἀρχίζει καί ἐλέγχεται συνειδητά, ἀνοίγει τό τρίτο μάτι, διά τῆς σπονδυλικῆς στήλης ἡ ἐνέργεια ρέει πρός τό μυαλό, καί ὁδηγεῖται κανείς πρός τήν αὐτοανάπτυξη. Ἡ ἔννοια τῆς Πράνα εἶναι καί ἐδῶ ἰδιαιτέρως παροῦσα, θεωρεῖται «ἡ ἴδια ἡ οὐσία τῆς ζωῆς», «συντηρεῖ καί θρέφει τή ζωή», ἐνῶ διά τοῦ ὀξυγόνου «εἰσέρχεται στό σῶμα».33


[23] Κωνσταντίνα Ἀλεβίζου, Ἰατρός-Μικροβιολόγος, Ἐκπαιδευτικός, Εἰσήγηση στήν Ἡμερίδα μέ θέμα: Ἐναλλακτικές «Θεραπεῖες»: «Ἰατρική» τῆς Νέας Ἐποχῆς, Πολεμικό Μουσεῖο, 17 Μαΐου 2014.

[24] Αὐτόθι.

[25] Αὐτόθι.

[26] Αὐτόθι.

[27] Αὐτόθι.

[28] Αὐτόθι.

[29] Αὐτόθι.

[30] Αὐτόθι.

[31] Αὐτόθι.

[32] Αὐτόθι.

[33] Μιχαήλ Χούλης, Θεολόγος, «Ἐνεργειακές» θεραπεῖες καί ἐκκλησιαστική ζωή.

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse