Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου
Back to all Post

Ο ΘΕΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟ ἤ ΜΙΑ ΑΛΟΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ;

στ. Ἡ ἀπειλή

Οἱ ἐναλλακτικές «θεραπεῖες»:

• Ἐκμεταλλεύονται τήν ἀγωνία τοῦ συγχρόνου ἀνθρώπου γιά ὑγεία.

• Γίνονται δεκτές ἀπό κρατικά ἰατρικά ἱδρύματα, πού τίς νομιμοποιοῦν σάν ἐπιστήμη.

• Χρησιμοποιοῦν ὁρολογία θρησκευτική καί ξελεγοῦν τούς ἀνύποπτους.

• Τίς χρησιμοποιοῦν πολλοί χριστιανοί, χωρίς ὑποψία.

• Ἡ ἀπειλή εἶναι μεγάλη ὅταν γίνονται ἀποδεκτές ἀπό χριστιανούς, κληρικούς καί μοναχούς.

• Ὑπάρχουν κληρικοί, πού ἐξασκοῦν ἐναλλακτικές «θεραπεῖες».

• Ἡ μεγαλύτερη ἀπειλή βεβαίως εἶναι ἡ ἀντικατάσταση τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ μέ τήν ἄλογη ἐνέργεια. Παύουν νά θεωροῦν ἰατρό ψυχῶν καί σωμάτων τόν Σωτῆρα Χριστό. Παύουν νά προσεύχονται.

• Θεραπευτής εἶναι πλέον ὁ ἑαυτός τους καί ἡ ἀπελευθέρωση τῆς ἐνέργειάς τους, πού ὑπάρχει μέσα στή φύση.

Συμπερασματικά, ὑπογραμμίζουμε ὅτι οἱ ἐναλλακτικές θεραπεῖες ξεπερνοῦν τά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς λογικῆς καί ἐκτείνονται στόν χῶρο τοῦ «μεταφυσικοῦ». Οὐσιαστικά διαφαίνεται, ὅτι οἱ «ἐναλλακτικές θεραπεῖες» οὐδεμία σχέση ἔχουν μέ τήν ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς καί θεμελιώνονται ἐπί τοῦ Ἀνατολικοῦ μυστικισμοῦ-ἀποκρυφισμοῦ προσπαθώντας νά παραπλανήσουν μέ τή χρήση ἐπιστημονικῶν ὅρων, τό περιεχόμενο τῶν ὁποίων, ὅμως, ἀλλοιώνουν. Κατά συνέπεια, ἐδῶ ἔχουν κατεξοχήν λόγο ψυχαναλυτικές ἤ ἄλλες προσεγγίσεις τῶν ὁποίων τό ἀντικείμενο μελέτης εἶναι ὁ Ἀνατολικός μυστικισμός-ἀποκρυφισμός στόν ὁποῖο, ὅπως ἐδείχθη, θεμελιώνονται οἱ «ἐναλλακτικές θεραπεῖες», στερούμενες θεραπευτικῆς ἐπιστημονικῆς βάσεως.

Ἡ «Νέα Ἐποχή» ἐκμεταλλευόμενη τόν πόνο καί τήν ἀγωνία τῶν ἀσθενῶν χρησιμοποιεῖ τίς μεθόδους αὐτές σάν δόλωμα γιά τήν ἀλλοίωση τῆς προσωπικότητας τῶν ἀτόμων, ὥστε νά τά καταστήσει εὐάλωτα καί νά τά παγιδεύσει. Ἡ παραϊατρική τῆς «Νέας Ἐποχῆς» εἶναι ἀσυμβίβαστη μέ τήν Ὀρθόδοξη Πίστη καί ἀντίθετη μέ τήν ἐπιστήμη τῆς ἰατρικῆς, ἐπειδή δέν ἔχει κανένα ἐπιστημονικό, ἀλλά καί λογικό ἤ πραγματικό ὑπόβαθρο.

Ὅσοι ἐμπλέκονται σέ αὐτές μεθόδους τῆς «Νέας Ἐποχῆς», διακινδυνεύουν ὄχι μόνο τή σωματική καί τήν ψυχολογική τους ὑγεία, ἀλλά καί τό Ὀρθόδοξο Χριστιανικό τους  φρόνημα».34

Πηγές:

https://www.impantokratoros.gr/theos-proswpo-energeia.el.aspx

https://www.impantokratoros.gr/theos-proswpo-energeia2.el.aspx


34 Βλ. περιοδικό «ΔΙΑΛΟΓΟΣ» τ. 36, σ. 11.

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse