Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου
Back to all Post

Πεντηκοστιανοί “Θεραπευτές” – Η περίπτωση του Benny Hinn

τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου,Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ὁ Benny Hinn (1952-) ἀνήκει στούς πιό γνωστούς πλού­σιους Πεντηκοστιανούς Τηλευαγγελιστές καί «θεραπευτές» στόν χῶρο τῶν Η.Π.Α., εἶναι ἐκφραστής τοῦ λεγομένου «Κινή­ματος τῆς Πίστης» (Faith Movement), βασικός ἐκπρόσωπος, ἐπίσης, τῆς νεότερης θεωρίας στόν Πεντηκοστιανικό χῶρο πού λέγεται «εὐαγγέλιο τῆς εὐημερίας», συγγραφέας ἑνός πολυδιαφημιζόμενου βιβλίου μέ τίτλο «GoodMorning, HolySpirit = Καλημέρα Ἅγιο Πνεῦμα» καί ἐχει ἑλληνικές ρίζες ὡς πρός τήν καταγωγή του.

Ἔχει ἔλθει στήν Ἑλλάδα δύο φορές. Μία φορά τόν Ἰούλιο τοῦ 1992 καί ἀλλη μία φορά τόν Σεπτέμβριο τοῦ 2006 συνεργαζόμενος μέ Ἕλληνες Πεντηκοστιανούς θαυμαστές του, ἐνώ παλαιότερα ἐκπομπές καί σόου του μετέδιδε στόν ἑλληνικό χῶ­ρο τό προτεσταντικό «Κανάλι 62».

Οἱ Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί θαυμαστές του στήν πρώτη ἐπίσκεψή του τό 1992 μιλοῦν μέ ἀρκετό θαυμασμό γιά τό πρό­σωπό του καί τά ἐργα του [1], ἐνῶ καί κατά τή δεύτερη ἐπισκεψή του τό 2006 κινητοποίησαν πολλούς στό Ὀλυμπιακό στάδιο στίς 24/9/2006 γιά νά τόν δοῦν καί ἀρκετούς γιά νά τούς θεραπεύσει.

Μέ ἀφορμή κάποια ὁμολογία τοῦ Benny Hinn στό Πεντηκοστιανικό περιοδικό «Charisma» τοῦ Αὐγούστου τοῦ 1993 ὅτι γιά πολλά χρόνια δίδασκε ἐσφαλμένες διδασκαλίες καί μέ ἀναφορά στήν πρώτη ἐπίσκεψή του στήν Ἑλλάδα κά­ποιοι ἄλλοι Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί ἀποκαλύπτουν κάτι τρομακτικό, πού ἔχει σχέση μέ τούς ἰσχυρισμούς τῶν Πεντηκοστιανῶν σχετικά μέ τίς θεραπεῖες ἀσθενειῶν πού πραγματοποιοῦνται, κατά τούς ἰσχυρισμούς τους στούς χώρους τους, καί εἰδικότερα γιά τόν Benny Hinn.

Τό ἀποκαλύπτει τό ἔντυπο «Χριστιανισμός» πού εἶναι τό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ἔντυπο τῆς «Ἐλευθέρας Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας τῆς Πεντηκοστῆς».

Τί ἀποκαλύπτουν;

  1. Μᾶς πληροφοροῦν ὅτι τόν Ἰούλιο τοῦ 1992 στήν Ἀθήνα ἐνῶ «ἔγινε ἐνθουσιωδῶς δεκτός ἀπό τούς Πεντηκοστιανούς τῶν ὀργανώσεων», ὅμως «τό κήρυγμά του κατέληξε σέ σκάνδαλο μέ τήν ἐμφάνισή του καί τίς ἐνέργειες του» (σ.Σ. ἡ ὑπογράμμιση δική μας) [2].
  2. Ἀναφέρει ὅτι γιά μία δεκαετία, μέχρι νά ἀποκηρύξει τίς πλάνες του τό 1993, ὁ Benny Hinn σχετικά μέ τή σταύρωση τοῦ Χριστοῦ «εἶχε στό μυαλό του καί δίδασκε τήν θεωρία τοῦ Ἀντίχριστου» (σ.Σ. ἡ ὑπογράμμιση δική μας) [3].
  3. Ἀποκαλύπτεται ὅμως καί κάτι τό ὁποῖο εἶναι ἐξαιρετικά τραγικό καθώς περιγράφει τίς φρικτές συνέπειες τῶν ὑποτι­θέμενων «θεραπειῶν» τοῦ ἐν λόγω Πεντηκοστιανοῦ τηλευαγγελιστή – «θεραπευτῆ». Ἀποκήρυξε, ἀναφέρουν οἱ Ἕλληνες Πεντηκοστιανοί, τή θέση του «ὅτι ὁμολογήσεις ἔγινε, θά γίνει ». Πότε ὅμως ἔγινε αὐτό: «Τό κατάλαβε ἀφού πέθαναν πολλοί ἄνθρωποι μέ καρκῖνο καί ἄλλες βαρεῖες ἀρρώστιες πού πλα­νήθηκαν, παράτησαν τή θεραπεία τους καί ἄρχισαν νά γρά­φουν γράμματα ὅπου μποροῦσαν καί νά ὁμολογοῦν ὅτι θερα­πεύτηκαν χωρίς ὁ Κύριος νά τούς ἔχει θεραπεύσει. Μεγάλο σκάνδαλο γινόταν ὅταν ὅλοι αὐτοί πού μάθαιναν ὅτι θερα­πεύτηκε κάποιος, πληροφοροῦντο μετά ὅτι πέθανε» (σ.Σ. ἡ ὑπογράμμιση δική μας) [3].

Τά γεγονότα μιλοῦν ἀπό μόνα τους. Ὁ καθένας ἀντιλαμ­βάνεται καί βγάζει ἀσφαλή συμπεράσματα γιά τούς ποικιλώ­νυμους πεντηκοστιανούς «θεραπευτές». Στά πλαίσια αὐτά δέν εἶναι τυχαίο τό γεγονός, ὅτι καί σέ ἄρθρο τοῦ περιοδικοῦ «Ἀστήρ τῆς Ἀνατολῆς» τοῦ Σεπτεμβρίου 2000, πού εἶναι τό ἐπίσημο δημοσιογραφικό ὄργανο τῆς παλαιότερης προτεσταντικῆς Ὁμολογίας τῆς πατρίδας μας, τῆς Ἑλληνικής Εὐαγγελικῆς Ἐκκλησίας, τό πρόσωπο τοῦ Benny Hinn συναριθμείται μαζί μέ ἄλλους πού χαρακτηρίζονται ὡς «Πλάνοι μέ τήν ταυτότητα τοῦ Εὐαγγελικοῦ».


[1] Βλ. Χριστιανική Ἀλήθεια, Ἀρ.Φ. 46, Ὀκτ.1992, σ. 3.

[2] Βλ. Χριστιανισμός, Ἀρ.Φ. 131, Ὀκτ. 1994, σ.5

[3] Βλ. Χριστιανισμός. ὅπ.π.

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse