Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου
Back to all Post

Sun Myung Moon (1920-2012) Ένας ακόμη ψευδομεσσίας

τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Στίς 3-9-2012 ἡ παγκόσμια κοινή γνώμη πληροφορήθηκε τό θάνατο τοῦ ὑπερήλικα νοτιοκορεάτη ψευδομεσσία Sun Myung Moon, ὁ ὁποῖος εἶχε ἰδρύσει μία ἀπό τίς μεγαλύτερες καί τίς πλέον ἀμφιλεγόμενες παραθρησκευτικές κινήσεις παγκοσμίως (κατ’ ἄλλους ἕνα νέο θρησκευτικό κίνημα) τή λεγόμενη Ἑνωτική Ἐκκλησία (Unification Church) γνωστή ἑπίσης καί ὡς σέκτα τοῦ Moon.

Ὁ ἀρχικός πυρήνας τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας (Unification Church), δημιουργήθηκε τό 1954. Ἀνήκει στίς παραθρησκευ­τικές ὀργανώσεις πού συνδυάζουν ταυτοχρόνως καί ἕνα ποικιλόμορφο οἰκονομικό ἀκτιβισμό [1] ἐνῶ δραστηριοποιείται διεθνῶς μέ περισσότερες ἀπό ἑκατό θυγατρικές ὀργανώσεις- δορυφόρους [2].

Ἡ κίνηση τοῦ Sun Myung Moon ὀργανώθηκε καί λειτουργεῖ σάν μία πολυεθνική ὀργάνωση. Δραστηριοποιεῖται ταυτοχρόνως στό ἐμπόριο, ἵδρυσε ἑταιρεία παραγωγῆς ὅπλων, στίς ἐπενδύσεις, στά Μ.Μ.Ε, στό χρηματοοικονομικό καί πολι­τικό ἐπίπεδο (π.χ. συστηματική καί ὀργανωμένη διεθνώς αντικομμουνιστική δραστηριότητα) σέ συδυασμό πάντα μέ τή δη­μιουργία θρησκευτικῶν, ἐκπαιδευτικῶν καί πολιτιστικῶν ὀργα­νισμῶν καί δράσεων καί ὅλα αὐτά μέ τή μορφή τῶν συγκοινωνούντων δοχείων [3].

Ἐπίσημο κείμενο τῆς σέκτας ἀποτελεῖ τό βιβλίο τοῦ ψευδομεσσία «Θεϊκές Ἀρχές», μέ πολλές ἐκδόσεις μέχρι σήμερα καί διάφορες παραλλαγές. Ἀπό τό σύνολο τῶν θρησκευτικῶν δοξασιῶν τῶς ὀργάνωσης, θά αναφερθοῦμε συνοπτικά στίς θέσεις τοῦ ψευδομεσσία μόνο γιά τό πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.

Κατά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Sun Myung Moon τοῦ ἀποκαλύφθηκε ὁ Χριστός σέ ἡλικία 16 χρονῶν καί τοῦ ζήτησε νά ὁλο­κληρώσει τό έργο Του [4].

Ἔτσι ὁ Sun Myung Moon θεωρεῖται γιά τήν Ἑνωτική Ἐκκλησία καί κατά τίς διακηρύξεις του ὁ νέος Μεσσίας πού θά ὁλοκληρώσει τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ καί θά ὑποτάξει τόν σατανᾶ πλήρως καί θά ἑνώσει τήν ἀνθρωπότητα σέ μία οἰκογένεια, γιατί τό σωτηριῶδες ἔργο τοῦ Χριστοῦ ἦταν κατ’ αὐτόν ἀνεπαρκές [5].

Τά θαύματα τοῦ Μωυςῆ ἦταν μεγαλύτερα ἀπό τοῦ Χριστοῦ [6]. Ὁ Χριστός ἀπέτυχε νά ὁλοκληρώσει τό ἔργο Του [7]. Ὁ ἴδιος ὁ Sun Myung Moon ἰσχυριζόταν ὅτι αὐτός εἶναι τό νέο ὄργανο, μέσω τοῦ ὁποίου ὁ Θεός ἀποκαλύπτει στόν κόσμο τήν οὐράνια ἀγγελία. Αὐτοχαρακτηριζόταν καί θεωρεῖται ἀπό τούς ὀπαδούς του ὡς “Τρίτος Ἀδάμ” καί “Κύριος τῆς Δευτέρας Παρουσίας[8].

Ὁ Sun Myung Moon διαπίστωνε στή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Χριστοῦ δύο βασικά λάθη τά ὁποῖα τόν ἐμπόδισαν νά ὁλοκληρώσει τήν ἀποστολή Του. Τά δύο αὐτά λάθη ἦταν πρῶτον τό ὄτι δέν παντρεύτηκε καί ἔτσι δέν μπόρεσε νά δημιουργήσει τήν τέλεια καί ἰδανική οἰκογένεια [9] καί δεύτερον, τό ὅτι, δέν ἀπέφυγε τήν σταύρωση [10]. Τό πάθος τοῦ Χριστοῦ δέν ἔχει καμμία σωτηριολογική σημασία ἤ ἀξία, στερεῖται περιεχο­μένου, ἦταν ἀπλῶς, κατά τούς ἰσχυρισμούς τοῦ Sun Myung Moon, μιά ἀποτυχία [11].

Ἡ σταύρωση τοῦ Χριστοῦ καί ἡ θέση της στό ὅλο σωτηριολογικό ἔργο Του χαρακτηρίζεται ὡς τραγωδία. Ἡ πίστη σ’ αὐτήν εἶναι μιά πλάνη πάνω στήν ὁποία, ἔλεγε ὁ Sun Myung Moon, οἰκοδομήθηκε ὁ χριστιανισμός [12].

Ἡ παραδοσιακή χριστιανική κατανόηση τοῦ σωτηριολογικοῦ ἔργου τοῦ Θεανθρώπου, κατά τίς ἀντιλήψεις τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας, ἀποτελεῖ μιά μεγάλη παρεξήγηση τόσο τοῦ σκοπού τοῦ Θεοῦ, ὅσο καί τῆς ἀποστολῆς τοῦ Χριστοῦ. Ὑποστήριζε μάλιστα ὅτι πρέπει οἱ χριστιανοί νά ἀπελευθερωθοῦν ἀπ’ αὐτές τίς ἐσφαλμένες κατανοήσεις καί νά ἀποδεχθοῦν τό δικό του τρόπο κατανόησης τῶν γεγονότων [13]. Οὐδεμία ἐπίσης σημασία ἔχει στό σύστημα τοῦ Sun Myung Moon καί ἡ Ἀνά­σταση τοῦ Χριστοῦ.

Ἐν προκειμένω εἶναι ἐπιβεβλημένο νά ἐπισημανθεῖ κάτι ἀκόμα πιό παράδοξο. Ὁ ἱδρυτής τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας εἶχε συγκρίνει τόν Χριστό μέ τόν Χίτλερ. Κατά τόν Sun Myung Moon ὁ Χίτλερ εἶχε πάρα πολλές ὁμοιότητες μέ τόν Χριστό. Λόγω τῶν ὁμοιοτήτων τους ὁ Χίτλερ ἦταν ἕνας τύπος τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά στή σατανική του ἐκδοχή. Τούς διαφοροποιοῦσε μόνο ἡ θέλησή τους, πού ἦταν ἀντίθετες [14].

Θά ὁλοκληρώσουμε τή μικρή αὐτή ἀναφορά μας μέ μία ἀκόμη καίρια ἐπισήμανση σχετικά μέ τό χριστιανικό προσωπεῖο πού χρησιμοποιεῖ πρός τά ἔξω ἡ κίνηση. Οἱ προτεσταντικές ὁμολογίες τῆς Κορέας στή διακήρυξή τους στίς 12-5-1975 ἀναφέρουν ὅτι ἡ Ἑνωτική Ἐκκλησία (Unification Church) δέν ἀνήκει στόν χριστιανικό κόσμο καθώς ἀμφισβητεῖ τήν Τριαδι­κότητα τοῦ Θεοῦ, τή θεότητα τοῦ Χριστοῦ καί σπουδαιότητα τῆς σταύρωσής Του [15].

Καί στήν περίπτωση Sun Myung Moon ἰσχύει στό ἀκέραιο ἡ θέση τοῦ Ἁγίου Ἰουστίνου Φιλοσόφου καί Μάρτυρος, «πολλοί γάρ καί ἄθεα καί βλάσφημα καί ἄδικα ἐν ὀνόματι αὐτοῦ παραχαράσσοντες ἐδίδαξαν, καί τά ἀπό τοῦ ἀκαθάρτου πνεύματος διαβόλου ἐμβαλλόμενα ταῖς διανοίαις αὐτῶν ἐδίδαξαν καί διδάσκουσι μέχρι νῦν» [16].

ΠΗΓΗ: Πρωτ (ecclesia.gr)


[1] Βλ. Neue Jugendreligionen, Bewegungen indischer Herkunft, neue Weltanschauungsgru – ppen, 19863, σ.5.

[2] Ἀναλυτικά τίς ὀργανώσεις – δορυφόρους τῆς Ἑνωτικῆς Ἐκκλησίας βλ. Jugendreligiöse Institutionen und deren Co- Organisationen, Guruistische Bewegungen und Psychokulte, 1986, σσ. 129 – 139. Fr – W. Haack, Jesus Christus und/ oder San Myung Mun, 1989, σσ. 37 -40.

[3] Βλ. J.G. Melton, Encyclopedic Handbook of Cults in America,1992, σσ.301-304.

[4] ün. n., o. 231. npßA. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, 197918, oo .28, 32.

[5] ün. n., o. 231. npßA. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, 197918, oo .28, 32.

[6] BA . Ein Prophet spicht heute. Die Worte des Rev.San Myung Mun, (Hrgs: Vereinigung Kirche e.V), 19762 , o. 119.

[7] BA. Ein Prophet spicht heute, ön.n., o. 127.

[8] BA. Nigel Scotlad, A Pocket Guide to Sects & New Religions , 2005, o. 197.

[9] BA. Ein Prophet spicht heute, ön.n., o. 127.

[10] BA. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, ön. n., oo. 29-20.

[11] BA. Ein Prophet spicht heute, ön.n., o.123.

[12] BA. Rev.San Myung Mun, Die Zukunft des Christentums, 1975, o.97.

[13] Βλ. Rev.San Myung Mun, Die Zukunft des Christentums, οπ.π., σ.97.

[14] Βλ. Fr – W. Haack, Die neuen jugendreligionen, οπ.π., σ. 31.

[15] Βλ. O Sek – Keun, Der Volksglauben und das Christentum in Korea, 1979, σ. 612. ΠρβΛ.Ρι- W.Haack, Jesus Christus und/ oder San Myung Mun, οπ.π., σ.15.

[16] Βλ. Ἁγ.Ἰουστίνου, Διάλογος, 82 , PG 6,669 C.

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse