Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου
Back to all Post

Σύγχρονοι Προτεστάντες ψευδοπροφήτες (25 περιπτώσεις)

τοῦ Πρωτ. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Καθηγητοῦ Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

Ἡ ψευδοπροφητεία ἀποτελεῖ ἀδιάψευστη ἀπόδειξη τοῦ αἱρετικοῦ χαρακτήρα πού ἔχει ἡ διδασκαλία ἑνός χώρου ἤ μιᾶς κίνησης, ἤ ἑνός προσώπου, ὅσο κι ἄν προβάλλουν πρός τά ἔξω κατά τρόπο αὐτάρεσκο καί ἀπόλυτο ὅτι εἶναι ἀπολύτως συνε­πεῖς πρός τήν Ἁγία Γραφή. Δέν εἶναι ἐξάλλου τυχαίο τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος (Ματθ. 7, 15. 24, 24) καί οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι (Α’ Ίωάν. 4, 1. Β’ Πέτρ. 2, 1) μίλησαν γι’ αὐτό τό φαινόμενο, ἐφιστῶντας διαχρονικά τήν προσοχή τῶν πιστῶν γιά τόν κίνδυνο πού ὑπάρχει ἄν πιστεύσει κάποιος τούς διάφορους ψευδοπροφῆτες.

Στό παρελθόν ψευδοπροφητείες εἶχαν ὑπάρξει στό χῶρο τοῦ Ἀντβεντισμοῦ (19ο αίώνα), ἐνῶ κατά τή διάρκεια τοῦ εἰκο­στοῦ αἰώνα διατυπώθηκαν καί από τούς Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ. Δυστυχῶς ὅμως κατά τή διάρκεια τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα ἔχει ὑπάρ- ξει καί ἕνας μεγάλος ἀριθμός ψευδοπροφητειῶν καί ἀπό διάφο­ρους ἐκπροσώπους καί κινήσεις τοῦ προτεσταντικοῦ χώρου ἐντός τῶν πλαισίων τῆς χαοτικῆς ὑποδιαίρεσής του.

Στή συνοπτική παρουσίαση αὐτού τοῦ φαινομένου στοχεύ­ει τό παρόν ἄρθρο μας. Εἶναι αὐτονόητο ὅτι στά πλαίσια ἑνός ἐνημερωτικοῦ ἄρθρου δέν μπορεῖ νά γίνει ἐκτενής καί συστηματική ἀναφορά γιά κάθε ἕνα προτεστάντη ψευδοπροφήτη. Γι’ αὐτό τό λόγο θεωρήσαμε σκόπιμο, μέ μοναδικό σκοπό τήν ἐνημέρωση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, νά ὑπάρξει μόνο μία καταγραφή αὐτῶν τῶν προτεσταντῶν ψευδοπροφητῶν καί τῶν ψευδοπροφητειῶν τους.

Πολλοί ἐξ αὐτῶν παρουσιάστηκαν ὡς «ὄργανα τοῦ Θεοῦ» γιά νά ἀφυπνίσουν τόν κόσμο. Χρησιμοποίησαν, κυρίως στίς Η.Π.Α., κάθε πρόσφορο τεχνολογικό μέσο γιά νά διαδώσουν τίς «προφητεῖες» τους ὡς ξεχωριστές δῆθεν ἀποκαλύψεις πού ἔκανε σ’ αὐτούς ὁ Θεός. Κάποιοι μάλιστα ἐξ αὐτῶν ἔγραψαν καί βιβλία μέ ἐντυπωσιακούς τίτλους, πού ἔγιναν best seller, πωλήθηκαν χιλιάδες ἀντίτυπα καί εἶχαν μεγάλα οἰκονομικά ὀφέλη.

Οἱ ψευδοπροφητεῖες κινήθηκαν σέ τρεῖς ἄξονες: α) ἄλλοι ὅριζαν ἡμερομηνίες ἁρπαγῆς τῆς Ἐκκλησίας, β) ἄλλοι ὅριζαν ἡμερομηνίες πού θά λάμβανε χώρα ἡ Β’ Παρουσία τοῦ Χριστοῦ καί γ) ἄλλοι προσδιόριζαν ἡμερομηνίες πού θά γίνονταν φυσι­κές καταστροφές, πόλεμοι κλπ.

Φυσικά, οἱ ψευδοπροφητεῖες διαψεύστηκαν παταγωδῶς. Πολλοί ἀπ’ αὐτούς πού τίς διατύπωσαν, σιώπησαν, ἐνῶ ἄλλοι ἐπικαλέστηκαν κυριολεκτικά κωμικές δικαιολογίες. Ἄς δοῦμε ὅμως αὐτούς τούς σύγχρονους προτεστάντες ψευδοπροφῆτες:

 1. John Hinkle : Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά λάμβανε χώρα στίς 9-6-1994.
 2. Harold Camping: Στίς 6-9-1994 θά γίνει ἡ Β’ Παρουσία.
 3. Edgar Whisenant : Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 1988. Ὅταν διαψεύστηκε ξαναπροσδιόρισε ὡς ἔτος τῆς ἁρπαγῆς τό 1989.
 4. Marvin Byers: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 2000.
 5. Jack Van Imre: Ἡ Β’ Παρουσία θά γίνει τό 2000.
 6. Hal Lindsey: Ἡ δεκαετία τοῦ 1980 θά ἦταν ἡ τελευταία δεκαετία τῆς Ἱστορίας.
 7. J.R.Church: Ἡ Β’ Παρουσία θά γίνει τό 2000.
 8. Ή D.A. Miller: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό Σεπτέμβριο τοῦ 1992.
 9. Martin Hunter : Ἡ Β’ Παρουσία θά γίνει στίς 25- 12- 1999.
 10. Salty Dok: Ἡ Β’ Παρουσία θά γίνει τό Νοέμβριο τοῦ 1996.
 11. Rick Henry Hal: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 1991.
 12. C. R. Taylor : Τό 2001 εἶναι τό ἔτος ἐνάρξεως τῆς Χιλιε­τοῦς Βασιλείας.
 13. Joe Civelli: Τό 1996 θά λάμβανε χώρα ἡ ἐπιστροφή τοῦ Χριστοῦ.
 14. Ron Reese: Ἡ μεγάλη θλίψη θά γίνει τό 1992.
 15. Joseph Good: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 2000.
 16. Larry Wilson: Τό 1994 θά ἰσοπεδωθεῖ ἡ Καλιφόρνια καί τό 1998 θά γίνει ἡ Β’ Παρουσία.
 17. M. J. Agee: Τό Σεπτέμβριο τοῦ 2007 ἕνας ἀστεροειδής θά συγκρουστεῖ μέ τή γῆ μέ ἀσύλληπτες συνέπειες καί στίς 6­8-2008 θά γίνει ἡ Β’ Παρουσία.
 18. Charles Taylor: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει τό 1991.
 19. David Webber: Μέ βάση τά Κεφ. 38-39 τοῦ προφήτη Ἰεζεκιήλ, τό 1983 θά γινόταν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στό Ἰσραήλ.
 20. Ἡ Mary Stewart Reife: Ἡ μάχη τοῦ Ἀρμαγεδδώνα θά γίνει τό 1997.
 21. Clyde Edminster: Ἀπό τό 1993 ἕως τό 1996 θά βασιλεύ- σει ὁ Ἀντίχριστος στή γῆ.
 22. William Branham: Ὁ γνωστός Ἀντιτριαδικός Πεντηκο- στιανός «θεραπευτής» εἶχε, μεταξύ τῶν ἄλλων, ἀνακοινώσει ὅτι τό 1977 θά ἀρχίσει ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.
 23. O. G. Stair: Οἱ Η.Π.Α θά καταστραφοῦν τό 1988 ἀπό πυρηνικό πόλεμο.
 24. Byung Oh Ahn: Ἡ ἁρπαγή τῆς Ἐκκλησίας θά γίνει στίς 10-10-1992.
 25. Colin Deal: Ὁ Χριστός θά ἐπιστρέψει τό 1988.

Ὅλοι αὐτοί οἱ ψευδοπροφῆτες παρέσυραν ἀνθρώπους πού ἀγνόησαν τήν προτροπή τοῦ Θεανθρώπου. Κάποιοι ἐξ αὐτῶν ἐντυπωσίασαν. Ἀποδείχθηκαν «πονηροί καί γόητες (…) πλανῶ ντες καί πλανώμενοι» (Β’ Τιμ. 3, 13). Πόσο σοφά ὁ Εὐάγριος Ποντικός ἀναφέρει: «Λόγοι αἱρετικῶν ἄγγελοι θανάτου καί ὁ δεχόμενος αὐτούς ἀπωλεῖ τήν ἑαυτοῦ ψυχήν » (ΒΕΠΕΣ 78, 231).

ΠΗΓΗ: (ecclesia.gr)

©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse