Πανελλήνια Ένωση Γονέων

Πανελλήνια Ένωση Γονέων
για την Προστασία του Ελληνορθόδοξου Πολιτισμού της Οικογένειας και του Ατόμου

Θεσμικό Πλαίσιο της ΠΕΓ

Η «Πανελλήνια Ένωση Γονέων για την Προστασία του Ελληνορθοδόξου Πολιτισμού, της Οικογένειας και του Ατόμου» (στο εξής Π.Ε.Γ.), με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής,  είναι ένα «μη κερδοσκοπικό Σωματείο», που ιδρύθηκε το 1982 από τον μακαριστό π. Αντώνιο Αλεβιζόπουλο και μια ομάδα γονέων που τα παιδιά τους είχαν πέσει θύματα Παραθρησκευτικών ομάδων. Σεκτών, όπως είναι γνωστές σήμερα διεθνώς. Ή Π.Ε.Γ. ιδρύθηκε στα πρότυπα αντίστοιχων Ενώσεων Γονέων του εξωτερικού που λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια αντιμετωπίζοντας ανάλογα προβλήματα.

Σκοποί  και Μέσα

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, οι Σκοποί της Ενώσεως είναι:

 1. Η μελέτη των Ορθόδοξων πνευματικών και πολιτιστικών αξιών, με σκοπό την οριοθέτησή τους έναντι αιρετικών, θρησκευτικών και παραθρησκευτικών ομάδων και τάσεων, εξω-ευρωπαϊκής κυρίως προέλευσης.
 2. Η προσφορά της εναλλακτικής λύσης της Ορθοδοξίας και του Ορθόδοξου πολιτισμού στα υπαρξιακά προβλήματα και κενά των νέων κυρίως ανθρώπων, τα οποία γίνονται αιτία ολοκληρωτικών εξαρτήσεων από φονταμενταλιστικές αιρετικές και εξω-χριστιανικές ομάδες και τάσεις.
 3. Η προβολή του Ορθόδοξου πολιτισμού και η κατ’  αυτόν τον τρόπο συμβολή του στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι.
 4. Η προσφορά βοήθειας στις Ορθόδοξες Εκκλησίες της Ανατολικής κυρίως Ευρώπης, προς αντιμετώπιση των ποικίλων προβλημάτων τα οποία δημιουργούνται με την παρουσία και τη δραστηριότητα ποικίλων αιρετικών, θρησκευτικών και παραθρησκευτικών τάσεων και ομάδων, εξω-ευρωπαϊκής κυρίως προέλευσης και η συνεργασία σε διορθόδοξο επίπεδο για την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών και την προβολή των Ορθόδοξων εναλλακτικών λύσεων και του Ορθόδοξου πολιτισμού.
 5. Η μελέτη των ποικίλων αιρετικών, θρησκευτικών και παραθρησκευτικών, ολοκληρωτικών και φονταμενταλιστικών ομάδων, τάσεων, πολιτιστικών ρευμάτων και των δυσμενών επιπτώσεων τους στον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο και η αντιμετώπισή τους προληπτικά και επανορθωτικά, σε επίπεδο κοινωνικό, συλλογικό και ατομικό.
 6. Η προσφορά παντός είδους βοήθειας σε γονείς και νέους, με σκοπό την απελευθέρωσή τους από εξαρτήσεις και καταπιέσεις εκ μέρους ολοκληρωτικών αιρετικών, εξω-χριστιανικών και παραθρησκευτικών ομάδων και τάσεων και η επανένταξή τους στον Ορθόδοξο κοινωνικό, πολιτιστικό και πνευματικό χώρο.
 7. Η ηθική και νομική συμπαράσταση και υλική ενίσχυση, όσων εμπλέκονται σε δικαστικούς αγώνες εν σχέση με αιρετικές, θρησκευτικές, παραθρησκευτικές νεοφανείς ομάδες (μέλη οικογενειών, σύζυγοι, πρώην θύματα, εντεταλμένοι για θέματα αιρέσεων και Παραθρησκείας, συνεργάτες της ομάδας Εργασίας της Π.Ε.Γ. κ.ο.κ.). Προς τούτο η Π.Ε.Γ. συνεργάζεται με άλλους φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, οι οποίοι επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
 8. Η δημιουργία Ομάδων Εργασίας για την μελέτη των ποικίλων αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων (αιρετικών φονταμενταλιστικών ομάδων, παραθρησκευτικών ομάδων, ψυχο-λατρειών) και, για την αντιμετώπιση των ειδικότερων προβλημάτων, τα οποία δημιουργεί η δραστηριότητά τους στον ελληνικό και τον ευρύτερο Ορθόδοξο χώρο (πνευματικών, κοινωνικών, εθνικών, πολιτιστικών, νομικών κ.α.).
 9. Η δημιουργία και η λειτουργία «Ορθόδοξου Πολιτιστικού Κέντρου επιμορφώσεως, Διαλόγου και Κοινωνικής αρωγής» καθώς και άλλων κέντρων, τα οποία θα λειτουργούν με εσωτερικό κανονισμό και θα εξυπηρετούν τους σκοπούς του Σωματείου, ιδιαιτέρως δε την μελέτη των αρνητικών επιπτώσεων από την διάδοση του περιεχομένου της πίστεως των νεοφανών αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων. Επίσης την μελέτη των μεθόδων προπαγάνδας και των τεχνικών  τους, στην προσωπικότητα, την προσωπική, οικογενειακή, κοινωνική και εθνική ζωή των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου. Τις πνευματικές, κοινωνικές και πολιτιστικές αξίες οι οποίες προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους της χώρας,  την δημόσια τάξη και τα χρηστά ήθη του λαού, καθώς και η μελέτη των νομικών συνεπειών των αρνητικών αυτών επιπτώσεων, για την Συνταγματική ευθύνη των αρμοδίων πολιτειακών φορέων και οργάνων.
 10. Η συμβολή στην έκδοση ή την διάδοση κατάλληλων κειμένων (συγγραμμάτων, βιβλίων, φυλλαδίων κ.ο.κ.), αμέσως ή εμμέσως, με την  ενίσχυση ή την επιδότηση της συγγραφής ή την έκδοση ανάλογων κειμένων από άλλους φορείς ή από μέρους συνεργατών, τα οποία αναφέρονται στις ποικίλες αιρέσεις και παραθρησκευτικές ομάδες, καθώς και στην οριοθέτηση της Ορθοδοξίας και του Ορθόδοξου πολιτισμού έναντι αυτών των τάσεων και ομάδων. Επίσης η διάθεση και πώληση εκτός έδρας, (λιανική και χονδρική) των ως άνω βιβλίων με σκοπό τα έσοδα να διατίθενται για την κάλυψη των εξόδων νέων εκδόσεων της Ενώσεως καθώς στην εν γένει υποστήριξη των δραστηριοτήτων της.
 11. Η εκπόνηση και εκτέλεση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών προγραμμάτων, , για στελέχη της Εκκλησίας του ευρύτερου Ορθόδοξου χώρου, της Πολιτείας, ιδιαιτέρως δε των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Κοινωνικών Υπηρεσιών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Δημόσιας Τάξης, Υγείας κ.α., της Τοπικής  Αυτοδιοίκησης και κάθε ενδιαφερόμενου φορέα, με τη μορφή σεμιναρίων, ημερίδων και άλλων εκδηλώσεων που αναφέρονται στις νέες αιρετικές, θρησκευτικές και παραθρησκευτικές ομάδες και τάσεις, στην απ’  αυτούς απειλή για την προσωπικότητα του ατόμου και του κοινωνικού συνόλου για τους δημοκρατικούς μας θεσμούς και για τις αξίες επί των οποίων θεμελιώνεται το Σύνταγμα της Χώρας.
 12. Η λειτουργία Ορθόδοξου Θεολογικού Σεμιναρίου με ειδικότερο κύκλο θεμάτων «Ορθοδοξία – Απολογιτική – Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Εξωχριστιανικές Κοσμοθεωριακές τάσεις», με πρωτοβουλία και απόφαση του Δ.Σ. ή με συνεργασία του «Ορθόδοξου Επιμορφωτικού Κέντρου Ερευνών και Διαλόγου». Σε περίπτωση κατά την οποία κρίνει το Δ.Σ. ότι πρέπει να αναλάβει τέτοια πρωτοβουλία, ορίζει με απόφασή του ειδική Κοσμητεία, η οποία καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ως άνω Σεμιναρίου, ο οποίος ισχύει, με την έγκριση του από το Δ.Σ. Επίτιμος Πρόεδρος της Κοσμητείας είναι ο εκάστοτε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.
 13. Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση νεαρών κυρίως ατόμων, προς αποφυγή εξαρτήσεώς τους από αιρετικές, θρησκευτικές και παραθρησκευτικές ολοκληρωτικές ομάδες και τάσεις, η επανασύνδεσή τους με την οικογένεια και η ομαλή επανένταξή τους στην εργασία και στην κοινωνία.
 14. Η οργάνωση Συμβουλευτικών σταθμών για τα ως άνω άτομα, Κέντρων επανεντάξεων, Σεμιναρίων για την επαγγελματική, και κοινωνική αποκατάστασή τους. Σεμινάρια πίστεως, Ορθοδόξου πολιτισμού και άλλων προγραμμάτων, αναλόγως των εκάστοτε προβλημάτων και αναγκών. Όπου τούτο είναι εφικτό, τα προγράμματα αυτά, καθώς και όλα τα εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά σεμινάρια της Π.Ε.Γ., είναι δυνατόν να καταρτίζονται και να εκτελούνται με τη συνεργασία ή για λογαριασμό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, των κατά τόπους ορθοδόξων Ιερών Μητροπόλεων του Ελληνικού και του ευρύτερου Ορθόδοξου χώρου των εις την παράγραφο ια΄ του παρόντος άρθρου αναφερομένων φορέων, του «Ορθοδόξου Επιμορφωτικού Κέντρου Ερευνών και Διαλόγου» ή και με τη συνεργασία άλλων φορέων του εσωτερικού ή του εξωτερικού.
 15. Η συμβολή στη συστηματική ενημέρωση των υπεύθυνων φορέων της  Πολιτείας, των Βουλευτών, των Ευρωβουλευτών, καθώς και των διεθνών οργανισμών, ιδιαίτερα των φορέων οι οποίοι αναφέρονται στην παράγραφο ια’ του παρόντος άρθρου, για θέματα εθνικού, κοινωνικού, πολιτιστικού και εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος και για τους κινδύνους οι οποίοι απειλούν την προσωπικότητα νεαρών κυρίως ατόμων, τις πνευματικές και πολιτιστικές αξίες επί των οποίων θεμελιώνονται τα Συντάγματα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Εθνική και πολιτιστική μας υπόσταση.
 16. Η συμβολή στην συνεχή ενημέρωση των Σεβασμιότατων Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος, των άλλων Ορθοδόξων Εκκλησιών, των Εντεταλμένων ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας, με τη συνεργασία και της «Διορθόδοξης Συνδιασκέψεως» για τα ίδια θέματα, προκειμένου να αποφεύγονται λανθασμένοι χειρισμοί πάνω σε θέματα αιρέσεων και παραθρησκευτικών ομάδων και να διαμορφώνεται ενιαία στρατηγική αντιμετώπισης των ποικίλων προβλημάτων.
 17. Η δημιουργία ειδικής «Γραμματείας Δημόσιων (διορθόδοξων) Σχέσεων» με τη συνεργασία και τη συμφωνία της «Διορθόδοξης Συνδιασκέψεως Εντεταλμένων ιερών Μητροπόλεων για θέματα Αιρέσεων και Παραθρησκείας», προκειμένου να συντονίσει το έργο της ως άνω ενημέρωσης (παράγραφοι ιε’ και ιστ’ αυτού του άρθρου), καθώς και άλλων ειδικών Επιτροπών, κατά την κρίση του Δ.Σ.
 18. Η συνεργασία με την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, στα πλαίσια της υπ’  αριθ.  2361/23.6.1983 Συνοδικής Εγκυκλίου, αναφερόμενης στην Π.Ε.Γ., σε σχέση με την  «Διεύθυνση Ορθοδόξου Απολογητικής της ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», στα πλαίσια της υπ’ αριθ. 155/20.1.1992 «Πράξεως» του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Σεραφείμ, που αναφέρεται στη συνεργασία αυτής της Διεύθυνσης με την Π.Ε.Γ., με άλλες ιερές Μητροπόλεις και εκκλησιαστικούς φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού, με τους φορείς που αναφέρονται στην παράγραφο ια’ του παρόντος άρθρου, με το «Ορθόδοξο Επιμορφωτικό Κέντρο Ερευνών και Διαλόγου», με το «Ενοριακό Κέντρο Διακονίας της Αγίας Παρασκευής Αττικής» και με κάθε σχετικό φορέα στο εσωτερικό και το εξωτερικό, κατά την κρίση του Δ.Σ.
©  Copyright Π.Ε.Γ. 2021. All Right Reserved. Developed by WebMouse